Chorobowe a koniec umowy na okres próbny

white ceramic mug on white table beside black eyeglasses
6 czerwca 2022

Dzień dobry.

Pracodawca zatrudnił pracownika na 3-miesięczny okres próbny od 19 stycznia 2022 r.
do 18 kwietnia 2022r. Pracownik od 21 marca br. przebywa na zwolnieniu lekarskim, które ma trwać do 20 kwietnia br. Umowa nie zostanie z nim przedłużona. Czy w takiej sytuacji umowa o pracę rozwiąże się z dniem 18 kwietnia br.? Jeżeli tak, to czy wystarczy wysłać pracownikowi świadectwo pracy, czy może jeszcze należy poinformować go, że umowa nie zostanie przedłużona?

W przypadku, o którym mowa w pytaniu, umowa o pracę zawarta na 3-miesięczny okres próbny, pomimo choroby pracownika, rozwiąże się z upływem czasu, na który została zawarta. Pracodawca jest obowiązany wystawić świadectwo pracy oraz informację o okresie przechowywania akt i przesłać te dokumenty pracownikowi w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania umowy o pracę. Nie ma obowiązku informowania go o tym, że umowa o pracę nie zostanie przedłużona.

Kwestię sporządzenia świadectwa pracy dla pracownika reguluje art. 97 Kodeksu pracy. Przewiduje on, że w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.

Jednakże, jeśli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca jest zobligowany w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesłać świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe albo doręczyć w inny sposób.

Tak sporządzone świadectwo pracy obejmuje okres lub okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

 

Pozdrawiam serdecznie

Roma Kamrowska

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.