Dla kogo tańszy prąd? Termin złożenia oświadczenia do 30 listopada 2022 roku

photo of truss towers
21 listopada 2022

Dzień dobry.

Większość z Państwa zapewne słyszała o ustawie z dnia 27 października 2022 o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, która wprowadza mechanizmy ceny maksymalnej za prąd stosowanej w rozliczeniach z uprawnionymi odbiorcami. W myśl ustawy uprawnionymi odbiorcami są firmy (MŚP), ale także gospodarstwa domowe oraz tzw. odbiorcy wrażliwi.

Załączam wzór oświadczenia, rozporządzenie oraz przykładowo wypisane wzory oświadczeń.

Pobierz oswiadczenie >>

Jeżeli ktokolwiek z Państwa będzie potrzebował pomocy w wypisaniu oświadczeń proszę o kontakt z Biurem.

 

Dla jakich firm tańszy prąd?

Do tańszego prądu w 2023 roku uprawniony jest przedsiębiorca będący mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności.

Ile za prąd będą płacić firmy?

Ustawa przewiduje, aby w rozliczeniu z firmami stosowana była cena maksymalna za prąd na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023. Do tej ceny należy doliczyć podatek VAT i akcyzę zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Jeśli umowa sprzedaży prądu została zawarta po 23 lutego 2022, to w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2022 również ma być stosowana cena maksymalna.

Jak złożyć wniosek o tańszy prąd?

Oświadczenie składa się u swojego dostawcy prądu: Tauron. PGE, Enea, Energa, E.ON. Wniosek można złożyć:

 • online, na adres e-mail dostawcy prądu. Wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu). Trzeba pamiętać, aby przed podpisaniem dokumentu w pierwszej kolejności zapisać go w formacie pdf, a następnie złożyć podpis elektroniczny i przesłać na wskazany adres e-mail. Zgodnie z przepisami wniosku nie można złożyć w formie skanu ani zdjęcia,
 • wysłać pocztą – wniosek trzeba wydrukować, podpisać własnoręcznie i odesłać na adres operatora,
 • osobiście w punkcie obsługi klienta firmy energetycznej.

Jak wypełnić wniosek o tańszy prąd dla swojej firmy?

We wniosku należy wpisać:

 • nazwę, adres siedziby, NIP lub PESEL, telefon lub e-mail,
 • dane kontaktowe do maksymalnie dwóch osób fizycznych, które są: odbiorcą uprawnionym albo jego reprezentantem (pełnomocnik, członek zarządu spółki z o.o., itp.),
 • numer punktu poboru energii elektrycznej (PPE),
 • kategorię odbiorcy uprawnionego,
 • datę zawarcia umowy sprzedaży energii albo umowy kompleksowej dla każdego PPE,
 • wielkość zużycia energii elektrycznej (dane służące określeniu szacunkowej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby wskazane w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy); pola zawarte w kolumnie 4 powinny być uzupełnione danymi liczbowymi o szacowanym wolumenie energii elektrycznej, który zużywany będzie w danym PPE w okresie 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023,
 • dane procentowe ile prądu z danego PPE jest zużywane na cele objęte ceną maksymalną i nieobjęte tą ceną. W ostatnich dwóch kolumnach tabeli (5 i 6) należy rozbić wartość podaną w kolumnie 4, wpisując dane procentowe, jakie przedsiębiorca zamierza zużyć w ramach ceny maksymalnej oraz ponad limit; suma tych danych musi wynieść 100%.

Wzór wniosku o tańszy prąd dla firmy

Wzór wniosku można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego – Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 2299. Można go pobrać również ze stron sprzedawców energii.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek? Terminy

Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Dokument można złożyć również po tym terminie, ale cenę maksymalną za prąd zakład energetyczny zastosuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. Natomiast jeżeli ktoś złoży wniosek w grudniu 2022, to zakład energetyczny zastosuje maksymalną cenę za prąd od stycznia 2023.

Oświadczenie złożone w postaci papierowej opatruje się własnoręcznym podpisem i składa:

 1. osobiście w siedzibie podmiotu uprawnionego lub innych miejscach wykonywania działalności podmiotu uprawnionego przez niego wskazanych albo
 2. w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) lub
 3. w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, co jest równoznaczne ze złożeniem go podmiotowi uprawnionemu.

Można też złożyć oświadczenie przez internet. . Oświadczenie w postaci elektronicznej opatruje się:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem zaufanym albo
 3. podpisem osobistym

i składa za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Ta sama ustawa ustala również na 693 zł za 1 MWh maksymalną cenę energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych dla zużycia powyżej limitów, wprowadzonych inną ustawą. Limity te w 2023 r. wynoszą 2 MWh rocznie dla gospodarstwa domowego, 2,6 MWh dla gospodarstw, w których jest osoba niepełnosprawna oraz 3 MWh dla gospodarstw z Kartą Dużej Rodziny, oraz dla rolników.

Jak przypomina Ministerstwo Klimatu i Środowiska, gospodarstwa domowe, aby skorzystać z energii elektrycznej w cenie 693 zł za 1 MWh ponad limit 2 MWh, nie muszą składać żadnego oświadczenia. Stosownego rozliczenia odbiorcy dokona samodzielnie sprzedawca energii elektrycznej.

Jedynie gospodarstwa domowe, które chcą korzystać w 2023 r. z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2,6 MWh lub 3 MWh muszą złożyć do swojego sprzedawcy oświadczenia – do 30 czerwca 2023 r. Informacje i wzory oświadczeń odbiorcy znajdą u swoich sprzedawców energii.

Zakup opału

30 listopada mija też termin składania przez odbiorców wrażliwych wniosków o dodatki na zakup opału. Wniosek dotyczy takich podmiotów jak szpitale, szkoły i przedszkola, ośrodki pomocy społecznych, placówki kulturalne, placówki opiekuńcze, itp. Na podstawie wniosku podmioty te mogą ubiegać się o dodatek na zakup opału, w tym: węgla, brykietu i pelletu węglowego oraz pelletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LNG lub oleju opałowego.

 

Po więcej informacji zapraszam na stronę:

https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/bezpieczenstwo/5608771,wzor-oswiadczenia-jak-wypelnic-odbiorca-uprawniony-zamrozenie-cen-pradu-maksymalna-cena-30-listopada-2022-r-785-zl-mwh-79-groszy-kwh-pdfhtml.html

 

Pozdrawiam serdecznie

Roma Kamrowska

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.