Dodatek mieszkaniowy przy niepełnosprawności

22 marca 2021

Wychowuję samotnie dwójkę dzieci, jedno z nich jest niepełnosprawne i porusza się na wózku. Chcę uzyskać pomoc na sfinansowanie wydatków związanych z wynajmem mieszkania. Czy rodzina z osobą niepełnosprawną może liczyć na większą pomoc w formie dodatku mieszkaniowego?

Kwotowo pomoc ta nie będzie w opisanej sytuacji większa. Łatwiej jednak będzie taki dodatek mieszkaniowy uzyskać. Każda osoba starająca się o przyznanie dodatku musi spełnić kryterium dochodowe oraz kryterium powierzchni normatywnej lokalu. Jeśli chodzi o pierwszą kwestię, dochody na osobę w gospodarstwie domowym nie mogą przekroczyć określonej w przepisach wysokości. Natomiast druga kwestia sprowadza się do maksymalnej dopuszczalnej wielkości lokalu zajmowanego przez członków gospodarstwa domowego, która uprawnia do przyznania dodatku. Zależy ona od liczby osób tworzących to gospodarstwo. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu dla 3 osób nie może przekraczać 45 m2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni zasadniczo o więcej niż 30%.

Jednak normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. W razie zatem wystąpienia wspomnianej niepełnosprawności można otrzymać dodatek mieszkaniowy zajmując nieco większy lokal niż w przypadkach standardowych. Dla gospodarstwa 3-osobowego powierzchnia normatywna wynosi w takim przypadku nie 45 m2, a 60 m2.

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.