Dodatek za pracę w porze nocnej

6 września 2021

Dzień  dobry.

Poniższe opracowanie dotyczy zagadnienia pracy w porze nocnej uregulowanej w powszechnym prawie pracy. Jednak należy zauważyć, iż pewne grupy zawodowe mają swoje uprawnienia w tym zakresie uregulowane w sposób odmienny. Do takich grup należą m.in. urzędnicy i inni pracownicy sądów i prokuratury, nauczyciele placówek publicznych podlegający przepisom ustawy Karta Nauczyciela itp. Stąd mogą się Państwo spotkać z odmiennymi stawkami dodatku za pracę w nocy.

 1. Co to jest pora nocna w rozumieniu przepisów prawa pracy?
  Pracodawca ma obowiązek wyznaczyć w swoim zakładzie pracy przedział godzin, który określany jest porą nocną. Wyznaczone godziny muszą być zapisane w regulaminie pracy obowiązującym w firmie lub należy je przedstawić pracownikowi w formie pisemnej jako warunki zatrudnienia.
  Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy (art. 1517 k.p.) pora nocna: obejmuje 8 godzin między godzinami 21:00 a 7:00
 2. Czy każdy pracownik może wykonywać pracę w porze nocnej?
  Nie każdy pracownik może świadczyć pracę w porze nocnej. Bezwzględnie nie mogą w nocy pracować pracownicy młodociani oraz kobiety w ciąży. W przypadku młodocianych oraz kobiet w ciąży zatrudnienie ich w porze nocnej stanowi poważne wykroczenie przeciwko prawom pracownika.
  Ponadto pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4. roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać m.in. w porze nocnej. Jeśli jednak pracownik wyrazi zgodę na pracę w nocy, jest to dopuszczalne.
 3. Inne pojęcia i ograniczenia związane z pracą w porze nocnej
  W przepisach Kodeksu Pracy możemy zawarte jest także określenie – „pracujący w nocy”.
  W myśl przepisów taką osobą jest m.in. pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej.
  Jeśli „pracujący w nocy” wykonuje prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym, to jego czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Ograniczenie to jednak nie dotyczy m.in. pracowników zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy.
  Więcej szczegółów na temat obowiązków pracodawcy w odniesieniu do pracujących w nocy wykonujących prace szczególnie niebezpieczne znajdą Państwo pod linkiem: https://poradnikpracownika.pl/-kiedy-nalezy-sie-dodatek-za-prace-w-porze-nocnej
 4. Praca w porze nocnej – Jakie pociąga za sobą obowiązki dla pracodawcy?
  Pracodawca ma obowiązek wypłacić, pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej, dodatek do wynagrodzenia z tego tytułu.  Wysokość tego dodatku określona jest w Kodeksie Pracy. Za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku (art. 1518 § 1 k.p.)
 5. Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej w 2021
  Podstawę do ustalenia wysokości dodatku za pracę w porze nocnej w 2021 stanowi kwota: 2.800,00 zł

  MIESIĄCLICZBA GODZIN W MIESIĄCUOBLICZENIE WYSOKOŚCI DODATKUWYSOKOŚĆ DODATKU BRUTTO ZA 1 GODZINĘ
  STYCZEŃ 20211522.800,00 / 152 h * 20%3,68 zł
  LUTY 20211602.800,00 / 160 h * 20%3,50 zł
  MARZEC 20211842.800,00 / 184 h * 20%3,04 zł
  KWIECIEŃ 20211682.800,00 / 168 h * 20%3,33 zł
  MAJ 20211522.800,00 / 152 h * 20%3,68 zł
  CZERWIEC 20211682.800,00 / 168 h * 20%3,33 zł
  LIPIEC 20211762.800,00 / 176 h * 20%3,18 zł
  SIERPIEŃ 20211762.800,00 / 176 h * 20%3,18 zł
  WRZESIEŃ 20211762.800,00 / 176 h * 20%3,18 zł
  PAŹDZIERNIK 20211682.800,00 / 168 h * 20%3,33 zł
  LISTOPAD 20211602.800,00 / 160 h * 20%3,50 zł
  GRUDZIEŃ 20211762.800,00 / 176 h * 20%3,18 zł

   

  Podkreślić należy, że wskazane powyżej stawki dodatku za pracę w nocy obowiązują zarówno osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy jak i zatrudnionych na część etatu.

 6. Czy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek za pracę w nocy w innej wysokości niż wynikający z przepisów powszechnych?
  Określone przepisami stawki są to wartości minimalne. Pracodawca jednak może określić w swoich wewnętrznych przepisach stawki na wyższym poziomie. Stawka dodatku może być także pochodną stawki godzinowej danego pracownika wynikającej z jego wynagrodzenia zasadniczego, lecz należy pamiętać iż nie może to być wartość niższa od określonej w Kodeksie Pracy.
 7. Dodatek za pracę w nocy w formie ryczałtu
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca może dodatek za pracę w nocy zastąpić ryczałtem. Jednak jego wysokość musi odpowiadać przewidywanej liczbie godzin pracy w porze nocnej. Oznacza to tyle, że pracodawca może wypłacać pracownikom comiesięczną stałą kwotę ryczałtu za pracę w nocy. Przy takim rozwiązaniu na pracodawcy ciąży obowiązek co miesiąc zweryfikować, czy ustalona miesięczna stawka spełnia warunek minimalnej wysokości dodatku. Miesięczną wartość ryczałtu za prace w nocy należy podzielić przez liczbę godzin pracy w nocy i otrzymany wynik przyrównać do minimalnej stawki godzinowej dodatku obowiązującej w danym miesiącu.

Zobacz więcej:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dodatek-za-godziny-nocne-ile-wynosi

https://sip.lex.pl/#/question-and-answer/621500614/czy-pracodawca-moze-zroznicowac-wysokosc-dodatku-za-prace-w-porze-nocnej?keyword=Praca%20w%20porze%20nocnej&cm=SREST

https://sip.lex.pl/#/question-and-answer/620979645/czy-pracodawca-moze-zastapic-dodatek-za-prace-w-porze-nocnej-ryczaltem?keyword=Praca%20w%20porze%20nocnej&cm=SREST

 

Pozdrawiam serdecznie,
Roma Kamrowska

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.