Jakie świadczenia przysługują pracownikowi w razie stwierdzenia choroby zawodowej?

24 stycznia 2022

Dzień dobry.

PYTANIE

Pracownik podejrzewa u siebie chorobę zawodową (zespół cieśni nadgarstka). Po zgłoszeniu lekarzowi medycyny pracy swojego podejrzenia Inspektor Sanitarny wszczął postępowanie.

Jakie prawa przysługują pracownikowi w razie stwierdzenia choroby zawodowej? Do jakich świadczeń ma prawo? Czy przysługuje mu ekwiwalent w związku ze stwierdzeniem choroby zawodowej?

ODPOWIEDŹ

Pracownik, u którego stwierdzono chorobę zawodową ma prawo ubiegać się o świadczenia odszkodowawcze określone w przepisach ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – dalej u.u.w. Wyłącznie od stanu zdrowia pracownika, wykonywanego przez niego zawodu, a także stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu będzie zależało, jakie i w jakiej wysokości świadczenie może otrzymać.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 2351 Kodeksu pracy – dalej k.p. za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie takich chorób (dalej r.c.z.), jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy.

Świadczenia, jakie przysługują z tytułu zachorowania na chorobę zawodową określa przepis art. 6 ust. 1. Są to m.in.:

  • zasiłek chorobowy – dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową,
  • świadczenie rehabilitacyjne – dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy,
  • zasiłek wyrównawczy – dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • jednorazowe odszkodowanie – dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • jednorazowe odszkodowanie – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
  • renta z tytułu niezdolności do pracy – dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
  • renta szkoleniowa – dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową,
  • dodatek pielęgnacyjny,
  • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

Warunki nabywania prawa do świadczeń z tytułu zachorowania na chorobę zawodową, zasady i tryb ich przyznawania, ustalania ich wysokości oraz zasady ich wypłaty określają przepisy rozdziału 2 u.u.w.

Nie dysponując informacjami na temat stanu zdrowia pracownika, wykonywanego przez niego zawodu, a także stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu, nie można jednoznacznie określić, jakie (i ewentualnie w jakiej wysokości) świadczenie może otrzymać. Zasadą jest, że osoby, u których stwierdzono stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu przeważnie ubiegają się o wypłacane przez ZUS jednorazowego odszkodowania, którego wysokość jest uzależniona od procentowej wielkości uszczerbku, stwierdzonej przez lekarza orzecznika.

W przypadku, gdy pracownik, u którego stwierdzono chorobę zawodową, przedstawi orzeczenie lekarskie stwierdzające niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek choroby zawodowej, przy czym pracownik ten nie został uznany za niezdolnego do pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pracodawca jest obowiązany przenieść go do innej, odpowiedniej pracy (na stanowisko, na którym nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, jakie przyczyniły się do powstania danej choroby).

 

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.