Kasy rejestrujące

Kasy rejestrujące
31 lipca 2019

Informujemy, iż od dnia 1 maja 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U., poz. 816; dalej rozporządzenie).

Zwracamy uwagę, iż przedmiotowe rozporządzenie nałożyło na podatników nowe obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych.

Stosownie do § 6 ust. 3 rozporządzenia podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.

Co więcej zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia osoba, o której mowa w ust. 3, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji.

W tym jednak zakresie wprowadzono przepis przejściowy, który stanowi, iż osoba, o której mowa w § 6 ust. 3, która rozpoczęła prowadzenie ewidencji przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, składa oświadczenie, o którym mowa w § 6 ust. 4, do dnia 31 maja 2019 r. (§ 58 rozporządzenia).

§ 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia stanowi, iż informacja o zasadach ewidencji oraz oświadczenie, są sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla osoby, o której mowa w ust. 3. Wzór informacji o zasadach ewidencji oraz oświadczenia, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

W związku z powyższym podkreślamy, iż rozporządzenie nałożyło obowiązki tj.:

  • obowiązek podatnika do zapoznania osoby, która prowadzi ewidencje na kasie rejestrującej z informacją o zasadach ewidencji (o podstawowych zasadach prowadzenia ewidencji, wystawiania paragonu fiskalnego oraz o skutkach ich nie przestrzegania). Należy zwrócić uwagę, iż ww. obowiązek został nałożony nie tylko w odniesieniu do pracowników podatnika, którzy obsługują kasę fiskalną, ale także o wszystkich innych osób które prowadzą ewidencje.
  • obowiązek złożenia oświadczenia przez osobę, która prowadzi ewidencje na kasie rejestrującej o zapoznaniu się o zasadach ewidencji, przy czym takie oświadczenie musi zostać złożone:
    • w sytuacji w której jest to nowa osoba, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji,
    • jeżeli jest to osoba, która rozpoczęła prowadzenie ewidencji przed 1 maja 2019 r. wówczas ma ona czas na złożenie takiego oświadczenia do 31 maja 2019 r.
Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”