Kasy rejestrujące

Kasy rejestrujące
31 lipca 2019

Informujemy, iż od dnia 1 maja 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U., poz. 816; dalej rozporządzenie).

Zwracamy uwagę, iż przedmiotowe rozporządzenie nałożyło na podatników nowe obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych.

Stosownie do § 6 ust. 3 rozporządzenia podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.

Co więcej zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia osoba, o której mowa w ust. 3, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji.

W tym jednak zakresie wprowadzono przepis przejściowy, który stanowi, iż osoba, o której mowa w § 6 ust. 3, która rozpoczęła prowadzenie ewidencji przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, składa oświadczenie, o którym mowa w § 6 ust. 4, do dnia 31 maja 2019 r. (§ 58 rozporządzenia).

§ 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia stanowi, iż informacja o zasadach ewidencji oraz oświadczenie, są sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla osoby, o której mowa w ust. 3. Wzór informacji o zasadach ewidencji oraz oświadczenia, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

W związku z powyższym podkreślamy, iż rozporządzenie nałożyło obowiązki tj.:

  • obowiązek podatnika do zapoznania osoby, która prowadzi ewidencje na kasie rejestrującej z informacją o zasadach ewidencji (o podstawowych zasadach prowadzenia ewidencji, wystawiania paragonu fiskalnego oraz o skutkach ich nie przestrzegania). Należy zwrócić uwagę, iż ww. obowiązek został nałożony nie tylko w odniesieniu do pracowników podatnika, którzy obsługują kasę fiskalną, ale także o wszystkich innych osób które prowadzą ewidencje.
  • obowiązek złożenia oświadczenia przez osobę, która prowadzi ewidencje na kasie rejestrującej o zapoznaniu się o zasadach ewidencji, przy czym takie oświadczenie musi zostać złożone:
    • w sytuacji w której jest to nowa osoba, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji,
    • jeżeli jest to osoba, która rozpoczęła prowadzenie ewidencji przed 1 maja 2019 r. wówczas ma ona czas na złożenie takiego oświadczenia do 31 maja 2019 r.
Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.