Kilka informacji na temat elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA)

27 września 2021

Dzień  dobry.

Każda osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu, za czas choroby ma prawo do świadczenia pieniężnego (w niektórych przypadkach po spełnieniu wymogu terminowego opłacania składek i/lub wymogu okresu ubezpieczenia). Dokumentem stwierdzającym czasową chorobę jest zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, potocznie określane jako L4. Jednak aktualnie obowiązujący i poprawny symbol tego dokumentu to e-ZLA.

e-ZLA to nic innego jak elektroniczne zwolnienie lekarskie wystawiane przez lekarza w systemie teleinformatycznym. Od 1 grudnia 2018 obowiązująca forma zwolnienia lekarskiego to forma elektroniczna. Jedynie w sytuacji problemów z systemem teleinformatycznym lub brakiem dostępu do sieci internetowej czyli w sytuacjach awaryjnych lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie w wersji papierowej i przekazać je pracownikowi. Jednak niezwłocznie po ustąpieniu przytoczonych przeszkód, lekarz ma obowiązek wprowadzić zwolnienie lekarskie do systemu teleinformatycznego.

W czasie od 1 stycznia 2016 do 30 listopada 2018 obowiązywał okres przejściowy i wówczas lekarze mogli wystawiać zwolnienia lekarskie w wersji papierowej lub w formie elektronicznej.

1.Brak obowiązku dostarczenia e-ZLA do pracodawcy a obowiązek usprawiedliwienia nieobecności w pracy

Elektroniczna wersja zwolnień lekarskich ma wiele zalet. Jedną z nich jest brak obowiązku, po stronie pracownika, dostarczenia e-ZLA do pracodawcy. Po wystawieniu przez lekarza, w systemie teleinformatycznym, elektronicznego zwolnienia pracodawca widzi to zwolnienie najpóźniej następnego dnia w Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).Fakt wystawienia elektronicznego e-ZLA nie zwalnia jednak pracownika z obowiązku usprawiedliwienia swojej nieobecności w pracy. Pracownik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o swojej nieobecności w pracy pracodawcę, nie później niż w drugim dniu absencji chorobowej.
https://poradnikpracownika.pl/-elektroniczne-zwolnienie-lekarskie-a-poinformowanie-pracodawcy-o-nieobecnosci

2. Co jeśli pracownik nie wie na jaki okres wystawione zostało e-ZLA?
Bardzo często pracownicy sygnalizują, że nie mają pewności na jaki okres lekarz wystawił e-ZLA. W sytuacji wątpliwości, pracownik ma zawsze prawo poprosić lekarza o wydrukowanie wystawionego e-ZLA, tym samym będzie miał jasność w jakim okresie ma czasową niezdolność do pracy i kiedy musi stawić się w pracy po chorobie.

3. Czasowa niezdolność do pracy a pobyt w szpitalu
W przypadku pobytu w szpitalu lub innym podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, e-ZLA wystawiane jest nie później niż w dniu wypisania pracownika (ubezpieczonego) z tej placówki.W przypadku dłuższego pobytu w takiej placówce niż 14 dni, wówczas e-ZLA wystawiane powinno być co 14 dni pobytu.Podstawa prawna: § 10 ust. 1 i 2 rozp. MPiPS z dnia 10 listopada 2015 w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim (Dz. U. 2015 poz. 2013).

4. Na ile dni wstecz może być wystawione e-ZLA?
Lekarz może wystawić wsteczne zwolnienie lekarskie, lecz nie więcej niż na 3 dni poprzedzające badanie lekarskie.Jednak od tej ogólnej zasady jest wyjątek. Wyjątek ten dotyczy e-ZLA wystawionego przez lekarza psychiatrę. Kwestię tą reguluje Rozporządzenia MPiPS w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim. Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem – w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia zaburzeń psychicznych ograniczających zdolność do oceny własnego postępowania, lekarz psychiatra może wystawić e-ZLA na okres wcześniejszy niż 3 dni poprzedzające badanie. Przepisy w  żaden sposób nie ograniczają tego terminu, więc zwolnienie lekarskie może być wystawione na miesiąc lub dłużej wstecz i pracodawca musi to honorować.

https://www.prawo.pl/kadry/czy-lekarz-moze-wystawic-zwolnienie-lekarskie-wstecz,263393.html

https://sip.lex.pl/#/question-and-answer/622149763/czy-pracodawca-moze-nie-przyjac-zwolnienia-lekarskiego-wystawionego-przez-lekarza-po-wystapieniu…?keyword=wsteczne%20zwolnienie%20lekarskie%20od%20lekarza%20psychiatry&cm=SFIRST

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.