Kto będzie płatnikiem zasiłków w 2022 roku

18 stycznia 2022

Dzień dobry.

Płatnicy składek są zobowiązani do wypłaty zasiłków z ubezpieczeń społecznych w danym roku kalendarzowym wówczas, gdy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 osób (co najmniej 21). Przy czym obowiązek ten realizowany jest przez płatników składek wyłącznie wobec osób ubezpieczonych w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego.

Prawo do zasiłków, określonych w ustawie zasiłkowej, jak również ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają odpowiednio płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe albo ZUS.

ZUS jest płatnikiem zasiłków przysługujących osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia, a także ubezpieczonym:

  • których płatnicy składek nie są płatnikami zasiłków (tj. zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 osób),
  • prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym,
  • będącym duchownymi,
  • podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego.

Liczbę ubezpieczonych, o której mowa wyżej, ustala się według stanu na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego. Oznacza to, że co do zasady płatnikiem zasiłków w 2022r. jest płatnik składek, który na dzień 30 listopada 2021r. zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego co najmniej 21 osób. Jeżeli jednak płatnik składek na ten dzień nie zgłaszał nikogo do ubezpieczenia chorobowego, to liczbę tę ustala według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonał takiego zgłoszenia.

Ewentualna zmiana liczby ubezpieczonych w ciągu danego roku kalendarzowego nie ma wpływu na już ustalony obowiązek pracodawcy (zleceniodawcy).

Ustalając liczbę ubezpieczonych uwzględnia się w niej wszystkie osoby zgłoszone do ubezpieczenia chorobowego przez tego płatnika składek, tj. pracowników (w tym uczniów), a także osoby podlegające dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu:

  • wykonywania pracy nakładczej,
  • wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami K.c. stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz współpracy przy wykonywaniu tych umów,
  • prowadzenia pozarolniczej działalności oraz współpracy przy prowadzeniu tej działalności.

Nie bierze się pod uwagę osób przebywających na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych oraz duchownych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu.

Przykład

Zakładamy, że przedsiębiorca podlegający z tytułu prowadzonej działalności ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu, i ubezpieczeniu zdrowotnemu na dzień 30 listopada 2021 r. będzie zatrudniał:

  • 24 pracowników, w tym 3 na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, 1 na urlopie wychowawczym i 1 na urlopie bezpłatnym,
  • 2 osoby na podstawie umowy zlecenia, które przystąpiły do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Na dzień 30 listopada 2021 r. do ubezpieczenia chorobowego zgłosi łącznie 25 osób, tj. 24 pracowników – 1 pracownik na urlopie wychowawczym – 1 pracownik na urlopie bezpłatnym + 2 zleceniobiorców + 1 przedsiębiorca. W 2022 r. przedsiębiorca będzie upoważniony do wypłaty zasiłków.

Pozdrawiam serdecznie

Roma Kamrowska

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.