Kto zgłasza do PIP wypadek przy pracy?

27 grudnia 2021

Dzień dobry.

Obowiązek powiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy spoczywa na pracodawcy. W jego imieniu może to zrobić każdy upoważniony do tego pracownik.

W myśl Kodeksu Pracy, w razie wypadku przy pracy pracodawca ma obowiązek podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom. Ponadto, pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

Pojęcie śmiertelnego, ciężkiego i zbiorowego wypadku przy pracy zostały zdefiniowane jako:

  • śmiertelny wypadek przy pracy, to „wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku”,
  • ciężki wypadek przy pracy, to „wypadek skutkujący ciężkim uszkodzeniem ciała, polegającym na utracie wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub innym uszkodzeniu ciała albo rozstroju zdrowia, naruszającego podstawowe funkcje organizmu, a także chorobą nieuleczalną lub zagrażającą życiu, trwałą chorobą psychiczną, całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy w zawodzie albo trwałym, istotnym zeszpeceniem lub zniekształceniem ciała”,
  • zbiorowy wypadek przy pracy to „wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby”.

Warto również przypomnieć, że niedopełnienie tego obowiązku może skutkować karą grzywny
w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł, a nawet odpowiedzialnością karną, o której mowa w art. 221 ustawy z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1444 ze zm.).

Pozdrawiam serdecznie

Roma Kamrowska

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.