Monitor ekranowy w miejscu pracy

18 października 2021

Dzień  dobry.

W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie firmę, w której nie ma choćby jednej osoby pracującej przy komputerze. Praca przy monitorze ekranowym – choć z pozoru wydaje się lekka i przyjemna – jest bardzo dużym obciążeniem dla zdrowia pracownika, szczególnie dla narządu wzroku oraz prawidłowej postawy. Osoba, dla której podstawowym narzędziem pracy jest komputer, powinna mieć zapewnione odpowiednie warunki pracy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy wyposażonym w monitor ekranowy, pracodawca zobligowany jest do zapewnienia pracownikowi odpowiednich warunków pracy. Należy rozumieć przez to między innymi zagwarantowanie pracownikowi zmiany rodzaju pracy po każdej przepracowanej godzinie przed ekranem monitora  na taką, która nie będzie obciążała wzroku lub pozwoli na zmianę pozycji ciała lub – jeśli nie ma takiej możliwości – zapewnienie pracownikowi co najmniej 5-cio minutowej przerwy (wliczanej do czasu pracy) po każdej przepracowanej godzinie.  Oczywiście 5 minut przerwy można wykorzystać na prace niewymagające monitora, takie jak układanie dokumentów, przygotowanie i uporządkowanie stanowiska pracy.

Warto wspomnieć również o pracy przy monitorze ekranowym kobiet w ciąży. Jeszcze do niedawna obowiązywały przepisy, które zabraniały ciężarnym wykonywania pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Jednak w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 roku wprowadzono zapis, który informuję, że kobiety w ciąży mogą wykonywać swoje obowiązki przy monitorze ekranowym przez 8 godzin pod warunkiem, że czas jednorazowej nieprzerywanej czynności nie będzie dłuższy niż 50 minut. Po tym czasie ciężarna musi zrobić 10-minutową przerwę, wliczaną do czasu jej pracy.

Bardzo istotną kwestią jest również ergonomia stanowiska pracy. Przepisy BHP jasno określają, jak powinno być wyposażone i dostosowane stanowisko pracy osoby, która spędza przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Stanowisko pracy powinno być przede wszystkim na tyle duże, aby pracownik miał w zasięgu ręki wszystkie urządzenia i przedmioty, z których korzysta. Odległość między monitorem komputera a pracownikiem powinna wynosić od 40 do 75 cm. Znaki na monitorze ekranowym powinny być czytelne i przejrzyste, obraz stabilny, a sam ekran powinien być wyposażony w odpowiedni filtr lub gdy nie jest to możliwe – pokryty warstwą antyodbiciową. Nie można zapomnieć również o wymiarach i odpowiednim ustawieniu biurka oraz doborze fotela, odpowiednio dostosowanego do pracy przy komputerze.

Pozdrawiam serdecznie,

Roma Kamrowska

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.