Obowiązek sprawozdania dla podatników CIT

22 stycznia 2021

informujemy, iż do dnia 31 stycznia 2021 r. niektórzy podatnicy CIT zobowiązani są do złożenia sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, stosowanych przez te podmioty w poprzednim roku kalendarzowym.

 

Obowiązek ten wynika z ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2020 poz. 935, dalej jako upnoth).

 

Podmiotami zobowiązanymi do złożenia sprawozdania są:

 1. podatkowe grupy kapitałowe – bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;
 2. podatnicy inni niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w poprzednim roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro (przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedniego roku)
 3. spółki nieruchomościowe, w tym spółki nieruchomościowe wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej.

 

Definicję spółki nieruchomościowej wskazuje art. 4a pkt 35 ustawy o CIT.

 

Zgodnie z tym przepisem, przez pojęcie spółki nieruchomościowej należy rozumieć inny podmiot niż osoba fizyczna, obowiązany do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości, w którym:

 1. w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność – na pierwszy dzień roku podatkowego co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych w Polsce lub praw do takich nieruchomości, przekraczające 10 mln zł;
 2. w przypadku innych podmiotów – na ostatni dzień roku poprzedzającego co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych w Polsce lub praw do takich nieruchomości i wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 mln zł oraz gdy przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności nieruchomości (lub praw do nich) oraz udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu przychodów podatkowych lub ujętych w wyniku finansowym netto.

 

Zatem podmiot objęty jest pojęciem spółki nieruchomościowej, jeżeli na ostatni dzień roku poprzedzającego spełnia łącznie następujące warunki:

 1. co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych w Polsce lub praw do takich nieruchomości,
 2. wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 mln zł,
 3. przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności nieruchomości (lub praw do nich) oraz udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu przychodów podatkowych lub ujętych w wyniku finansowym netto.

 

Spółkami nieruchomościowymi mogą być także spółki osobowe.

 

Wskazujemy również, iż z uwagi na fakt wprowadzenia definicji spółki nieruchomościowej od 1 stycznia 2021 r. pojawia się wątpliwość, czy taka spółka powinna złożyć sprawozdanie o terminach zapłaty już za 2020 r. (tj. do 31 stycznia 2021 r.).

 

W naszej ocenie wyżej wskazana okoliczność powoduje, iż spółka nieruchomościowa powinna być zobowiązana do złożenia przedmiotowego sprawozdania za pierwszy rok swojego „istnienia” tj. rok 2021 (do 31 stycznia 2022 r.), niemniej jednak nie można wykluczyć odmiennego zdania Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Zgodnie z otrzymanymi przez nas informacjami, stanowisko dotyczące złożenia sprawozdania o terminach zapłaty przez spółki nieruchomościowe zostanie wypracowane przez Ministerstwo w ciągu najbliższych dni.

 

 

Należy podkreślić, iż w przypadku sprawozdania o terminach zapłaty nie ma znaczenia definicja dużego podatnika w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, o której mowa art. 4 pkt 5 upnoth.

 

Zatem do złożenia sprawozdania o terminach zapłaty mogą zostać zobowiązane podmioty, które są zarówno małymi jak i dużymi przedsiębiorcami, jeżeli ich przychody przekroczyły 50 mln EUR lub stanowią PGK albo spółkę nieruchomościową.

 

Sprawozdanie przekazywane jest Ministrowi Rozwoju, Pracy i Technologii drogą elektroniczną (poprzez formularz udostępniony na stronie www.biznes.gov.pl).

 

Sprawozdanie zawiera następujące dane podmiotu:

1) firmę (nazwę) i numer identyfikacji podatkowej;

2) wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych w poprzednim roku

kalendarzowym w terminie:

 1. a) nieprzekraczającym 30 dni,
 2. b) od 31 do 60 dni,
 3. c) od 61 do 120 dni,
 4. d) przekraczającym 120 dni

– od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru

lub wykonanie usługi;

3) wartość świadczeń pieniężnych spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym

w terminie:

 1. a) nieprzekraczającym 30 dni,
 2. b) od 31 do 60 dni,
 3. c) od 61 do 120 dni,
 4. d) przekraczającym 120 dni

– od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru

lub wykonanie usługi;

4) wartość świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w poprzednim roku

kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych

świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych należnych temu

podmiotowi w tym roku;

5) wartość świadczeń pieniężnych niespełnionych w poprzednim roku

kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych

świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych, do których spełnienia

zobowiązany jest ten podmiot w tym roku.

 

Służymy Państwu pomocą w określeniu czy zaistniał obowiązek złożenia sprawozdania, jak również w zakresie jego prawidłowego sporządzenia.

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.