Obowiązki wynikające z ustawy o podatku akcyzowym oraz ustaw o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi a także ustawy Prawo energetyczne

28 stycznia 2020

Przypominamy o obowiązkach wynikających z ustawy o podatku akcyzowym oraz ustaw o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi a także ustawy Prawo energetyczne.

W związku z wejściem w życie dnia 1 listopada 2019 r. nowej niezerowej stawki podatku akcyzowego na wyroby w pozycji CN 3403 przypominamy o niektórych obowiązkach związanych z nabywaniem olejów smarowych i preparatów smarowych w Polsce. Za niewykonanie tych obowiązków grożą poważne kary.

Po pierwsze – należy podkreślić, że wyroby ujęte w pozycji CN 3403 w większości krajów Unii Europejskiej nie są wyrobami akcyzowymi, jednakże w Polsce są one opodatkowane stawką akcyzy w wysokości 1,18 zł za litr, co powoduje, iż przemieszczanie tych wyrobów w ramach WDT/WNT nie jest objęte specjalną dokumentacją akcyzową a tylko dokumentacją handlową.

Po drugie – oznacza to, że przed dokonaniem nabycia wyrobów o kodzie 3403 polska spółka ma obowiązek:

 • dokonać rejestracji do podatku akcyzowego w urzędzie skarbowym;
 • powiadomić urząd skarbowy na 7 dni przed nabyciem o zamiarze nabycia tego wyrobu;
 • złożyć zabezpieczenie akcyzowe;
 • wyliczyć akcyzę i złożyć deklarację akcyzową AKC-U oraz dokonać wpłaty akcyzy w terminie 10 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Po trzecie – przemieszczanie tych wyrobów może podlegać (w zależności od ilości przemieszczanych wyrobów) pod system monitorowania drogowego SENT.

Należy również dodać, że wyroby te są często wysyłane do Polski bez oznaczeń kodem CN na fakturze, jak również bez podania właściwej nazwy wyrobu, co utrudnia rozpoznanie, czy dany wyrób jest wyrobem akcyzowym. Pozostawienie nierozpoznanych wyrobów akcyzowych może narazić nabywcę na konsekwencje wynikające z przepisów ww. ustaw.

Przypominamy również, że jeszcze bardziej rygorystycznym warunkom podlegają wyroby z pozycji CN 2710.

Szczególnie wrażliwymi towarami są:

 1. półprodukty rafineryjne: 2710 12 11, 2710 12 15, 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51, 2710 19 55;
 2. gaz płynny (LPG): 2711 12, 2711 13 , 2711 14 00, 2711 19 00, 2901 10 00;
 3. benzyny pirolityczne: 2710 12 11, 2710 12 15;
 4. benzyny silnikowe: 2710 12 25, z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 90, 2207 20 00;
 5. benzyny lotnicze: 2710 12 31;
 6. paliwa typu benzyny do silników odrzutowych: 2710 12 70;
 7. paliwa typu nafty do silników odrzutowych: 2710 19 21;
 8. inne nafty: 2710 19 25, 2710 19 29;
 9. oleje napędowe: 2710 19 43, 2710 20 11;
 10. lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe: 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19;
 11. ciężkie oleje opałowe: 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, 2710 20 90, 2707 99 19, 2707 99 91, 2707 99 99;
 12. benzyny lakowe i przemysłowe: 2710 12 21, 2710 12 25;
 13. biopaliwa płynne (ciekłe):
  1. 3826 00 10, z wyłączeniem estrów metylowych stanowiących dodatki do paliw ciekłych,
  2. inne niż wymienione w lit. a biopaliwa płynne (ciekłe) bez względu na kod CN, z wyłączeniem biopaliw płynnych stanowiących dodatki do paliw ciekłych;14) smary: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie i import ww. wyrobów z pozycji CN 2710, niezależnie od ilości (nawet puszka aerozolu o pojemności 0.2 litra) skutkuje powstaniem znacznych obowiązków, których niewypełnienie grozi poważnymi sankcjami finansowymi.

Do obowiązków tych należy zaliczyć:

 • w niektórych sytuacjach niezbędne jest posiadanie koncesji na obrót tymi wyrobami;
 • zarejestrowanie się do Urzędu Regulacji Energetyki, jako podmiot przywożący (brak rejestracji zagrożone jest kara do 2 500 000 zł.);
 • zarejestrowanie się do urzędu skarbowego jako podatnik podatku akcyzowego;
 • powiadomienie urzędu skarbowego na 7 dni przed przybyciem towaru o zamiarze nabycia wyrobów;
 • złożenie zabezpieczenia akcyzowego;
 • wyliczenie akcyzy, złożenie deklaracji akcyzowej AKC-U oraz dokonanie wpłaty akcyzy w terminie 10 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego;
 • obowiązki wynikające z systemu SENT;
 • obowiązki sprawozdawczości wynikające z ustawy Prawo Energetyczne.

Zalecamy dokonanie dokładnej analizy swoich wyrobów pod kątem kodów CN przy transakcjach WNT lub importowych, podawanie na dokumentach handlowych informacji o kodach CN oraz informowanie strony polskiej odpowiednio wcześniej o zamiarze przemieszczenia ww. wyrobów. Prosimy przy tym zwrócić uwagę na ważność kodów, gdyż niektóre widnieją w bazach danych jako nieważne od kilku a nawet kilkunastu lat.

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.