Obowiązki wynikające z ustawy Prawo Energetyczne

27 stycznia 2020

Obowiązki wynikające z ustawy Prawo Energetyczne.

Z dniem 1 stycznia 2020 r. (Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących) rozszerzono zakres wyrobów objętych obowiązkami wynikającymi z Ustawy Prawo Energetyczne związanych z wytwarzaniem, magazynowaniem, przeładunkiem, przesyłaniem, dystrybucją, obrotem lub przywozem.

Rozszerzony zakres dotyczy wyrobów o kodach CN:

  • 2707 50 00 – półprodukty rafineryjne
  • 2901 10 00 – gaz płynny LPG
  • 2707 99 19, 2707 99 91, 2707 99 99 – ciężkie oleje opałowe
  • 2710 20 90, 3403 19 10, 3403 19 20 i 3403 19 80 – smary.

Oznacza to, że ww. wyroby będą podlegać zarówno wpisowi do rejestru podmiotów przywożących jak i też obowiązkom sprawozdawczym, podobnie jak wyroby z pozycji CN 2710, które już wcześniej objęte były takim obowiązkom..

Wewnątrzwspólnotowe nabycie i import wyrobów o ww. kodach CN, niezależnie od ilości (nawet puszka aerozolu o pojemności 0,2 litra) skutkuje powstaniem obowiązków, których niewypełnienie grozi poważnymi sankcjami finansowymi.

Do obowiązków tych należy zaliczyć:

  • posiadanie koncesji na obrót niektórymi z tych wyrobów,
  • złożenie do Urzędu Regulacji Energetyki wniosku o wpis do rejestru podmiotów przywożących (podmioty dokonujące czynności objętych rozporządzeniem względem wyżej wymienionych towarów mają czas do 29 lutego 2020 r., aby dokonać rejestracji lub aktualizacji, brak rejestracji/aktualizacji zagrożony jest karą do 2 500 000 zł)
  • obowiązki sprawozdawczości wynikające z ustawy Prawo Energetyczne (Pierwsze sprawozdania za wyroby z pozycji CN 3403 składamy za miesiąc styczeń 2020, w terminie do 20 lutego 2020).

Zalecamy dokonanie dokładnej analizy swoich wyrobów pod kątem kodów CN przy transakcjach WNT lub importowych. Prosimy przy tym zwrócić uwagę na ważność kodów, gdyż niektóre widnieją w bazach danych jako nieważne od kilku, a nawet kilkunastu lat.

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.