Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019 r.

4 września 2019

Obowiązkowy split payment będzie on obowiązywał od 1 listopada 2019 r.

Obowiązkiem zapłaty przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności (split payment) będą wszyscy podatnicy VAT czynni i zwolnieni, którzy otrzymali fakturę z kwotą polskiego VAT:

  1. której wartość brutto jest większa niż 15 000 zł, oraz
  2. która dokumentuje dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku 15 ustawy o VAT.

UWAGA!!!! Te dwa warunki muszą być spełnione łącznie.

Na takiej fakturze, co do zasady powinien widnieć napis „mechanizm podzielonej płatności”. Bark tego napisu nie będzie zwalniał jednak nabywcy od obowiązkowej zapłaty podzieloną płatnością.

Obowiązkiem zapłaty podzieloną płatnością będzie oczywiście tylko VAT wynikający z objętych fakturą towarów czy usług z załącznika 15 do ustawy o VAT.

Jeżeli nabywca nie zapłaci podzieloną płatnością za tak fakturę powyżej 15 000 zł na której zawarte są towary lub usługi z załącznika 15 do ustawy, to:

  1. zapłaci sankcję w wysokości 30% podatku VAT wynikającego z objętych fakturą towarów czy usług z załącznika 15 do ustawy o VAT (sankcja VAT będzie obowiązywać od 1 listopada 2019 r.),
  2. straci koszt uzyskania przychodów, ale tylko wówczas, jeżeli na fakturze zgodnie z przepisami został umieszczony napis „mechanizm podzielonej płatności” (bark tego napisu nie będzie u nabywcy skutkować utratą kosztów nawet przy pominięciu podzielonej płatności) – sankcja PIT/CIT będzie obowiązywać tylko kosztów uzyskania przychodów ujętych w roku 2020 i zapłaconych w roku 2020.

W przypadku faktury:

  1. której wartość brutto jest mniejsza lub równa 15 000 zł, oraz
  2. która dokumentuje dostawę towarów wymienionych w załączniku 15 ustawy o VAT,

nabywca będzie solidarnie odpowiedzialny za VAT oczywiście tylko VAT wynikający z objętych fakturą towarów czy usług z załącznika 15 do ustawy o VAT. Zwolnić się z tej solidarnej odpowiedzialności będzie można, gdy zapłaci się podzieloną płatnością, oczywiście przynajmniej za VAT wynikający z objętych fakturą towarów z załącznika 15 do ustawy o VAT.

Zatem od 1 listopada 2019 r., każdy podatnik VAT czynny lub zwolniony który otrzyma fakturę opisaną jak wyżej, będzie musiał dokonać zapłaty za tę fakturę podzieloną płatnością.

Przypominamy również, że od 2020 r. oprócz obowiązku zapłaty split payment (podzieloną płatnością) za opisanej wyżej faktury, trzeba również pamiętać, że każda zapłata podatnikowi VAT czynnemu za transakcje powyżej 15 000 zł będzie musiała być dokonana na rachunek bankowy zgłoszony przez tego podatnika do urzędu skarbowego. Zapłata na rachunek nie zidentyfikowany w bazie podatników VAT czynnych będzie skutkować solidarną odpowiedzialność za VAT z tej faktury oraz utratą kosztu uzyskania przychodów.

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.