Od 1 stycznia 2020 r. obowiązkowe kasy on-line dla warsztatów samochodowych i stacji paliw

2 stycznia 2020

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych – co do zasady – są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas on-line. Obowiązkowa wymiana kas „starego” typu na kasy on-line odbywa się sukcesywnie.

Obowiązkiem stosowania kas on-line od 1 stycznia 2020 r. zostali objęci podatnicy:

  • świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

A zatem ww. podatnicy mogą stosować kasy „starego typu” najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r. (art. 145b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Po tym terminie bezwzględnie są zobowiązani do stosowania kas on-line.

Uwaga

Podatnik realizując obowiązek wymiany kasy na kasę on-line ma prawo do skorzystania z ulgi na jej zakup. Z ulgi tej może skorzystać także wówczas, gdy zainstaluje kasę on-line przed 1 stycznia 2020 r. (tj. przed terminem wskazanym w ustawie) i rozpocznie prowadzenie ewidencji sprzedaży przy jej użyciu.

Przysługująca kwota ulgi na zakup kasy on-line wynosi 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Pamiętać jednak należy, że aby podmiot mógł skorzystać z możliwości odliczenia kwoty wydanej na zakup kasy on-line lub jej zwrotu, musi spełnić następujące warunki, które określone zostały w rozporządzeniu w sprawie odliczeń, a mianowicie:

  • rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży, przy użyciu zakupionych kas on-line, których nabycie nastąpiło w okresie obowiązywania potwierdzenia wydanego przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy,
  • posiadać fakturę na zakup kasy on-line oraz dowód zapłaty całej należności za tę kasę.

Z kolei sposób rozliczenia ulgi w deklaracji VAT określa § 3 rozporządzenia sprawie odliczeń.

Warto w tym miejscu również podkreślić, że podatnicy, którzy na mocy znowelizowanych przepisów ustawy o VAT zobowiązani są do wymiany kas na kasy on-line w ściśle określonych w ustawie terminach (art. 6 ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach; Dz. U poz. 675) nie są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

 

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.