Odezwa MDR

Odezwa MDR
31 lipca 2019

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy nakładające nowe obowiązki podatkowe w zakresie raportowania schematów podatkowych (Mandatory Disclosure Rules, MDR).

Przepisy o MDR nakładają obowiązek raportowania zarówno na podmioty doradzające (promotorów), jak i na korzystających (u których wdrażany jest schemat podatkowy) oraz wspomagających (księgowy, notariusz itp.)

Zwracamy uwagę, że przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych są nieprecyzyjne oraz niejasne co bardzo często sprawia trudności interpretacyjne.

Sama definicja schematu podatkowego na podstawie polskich przepisów jest złożona i bardzo szeroka – odnosi się do kryteriów korzyści podatkowej i posiadania 24 cech rozpoznawczych.

Podkreślamy, że w części przypadków obowiązek raportowania może wystąpić nawet, gdy korzyść podatkowa nie występuje. Obowiązkiem raportowania objęte zostały schematy dotyczące wszystkich podatków państwowych (CIT, PIT, VAT, akcyza), a także podatków lokalnych (np. podatek od nieruchomości).

Obowiązkiem zaraportowania objęte zostały schematy podatkowe, wobec których pierwszej czynności związanej z ich wdrażaniem dokonano:

  • po 25 czerwca 2018 r. – w przypadku schematów zagranicznych,
  • po 1 listopada 2018 r. – w przypadku schematów krajowych.

Dodatkowo, podmioty doradzające (promotorzy) oraz wszystkie podmioty zatrudniające lub wypłacające wynagrodzenie promotorom – zobowiązane są do posiadania wewnętrznej procedury w zakresie raportowania schematów podatkowych po przekroczeniu kwotowych limitów wskazanych w ustawie.

Niedopełnienie obowiązków dotyczących raportowania schematów podatkowych obwarowane jest surowymi sankcjami karno-skarbowymi oraz administracyjnymi. Uchybienie obowiązkowi raportowania podlega karze grzywny nawet do 21.6 mln zł, natomiast brak obowiązkowej wewnętrznej procedury raportowania podlega sankcji w wysokości do 10 mln zł.

Jeżeli chcą Państwo otrzymać w tym zakresie więcej informacji albo uznają Państwo, że będą potrzebowali naszej pomocy w wypełnieniu obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych to prosimy o kontakt. Pozostajemy do Państwa dyspozycji także w zakresie przygotowania odpowiedniej, wymaganej przepisami prawa, procedury wewnętrznej.

W razie pytań lub wątpliwości służymy wsparciem.

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.