Podatek u źródła – zawieszenie przepisów dotyczących poboru podatku

podatek u źródła
31 lipca 2019

Z dniem 28 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zawieszające nowe zasady poboru podatku u źródła do 31 grudnia 2019 r.

Zmiany dotyczące podatku u źródła wprowadzone 1 stycznia 2019 r. dotyczą w szczególności:

  • obowiązku dochowania należytej staranności przez płatnika dokonującego wypłaty należności z zastosowaniem obniżonych stawek lub zwolnień;
  • wprowadzenia nowej definicji rzeczywistego odbiorcy (beneficial owner);
  • nowych zasad poboru podatku, jeżeli łączna kwota wypłat dla danego podmiotu przekroczy 2 mln. zł w roku podatkowym (zapłata podatku w podstawowej stawce CIT oraz konieczność ubiegania się o zwrot nadpłaty podatku).

Pomimo zawieszenia nowych zasad poboru podatku u źródła, niektóre z wymogów dla płatników korzystających ze zwolnienia lub obniżonej stawki podatku u źródła, w szczególności obowiązek dochowania należytej staranności, obowiązują już dla płatności dokonywanych po 1 stycznia 2019 r, zarówno na rzecz rezydentów polskich jak i zagranicznych.

Należy podkreślić, że jedną z form wykazania należytej staranności jest/może być opracowanie i wdrożenie odpowiednich wewnętrznych procedur odnoszących się do transakcji z podmiotami zagranicznymi w zakresie podatku u źródła. Wewnętrzna procedura powinna odnosić się m.in. do gromadzenia odpowiedniej dokumentacji w celu weryfikacji kontrahentów.

Jeżeli mają Państwo więcej pytań bądź chcieliby Państwo, abyśmy przygotowali dla Państwa odpowiednią procedurę w celu dochowania należytej staranności prosimy o kontakt.

W razie pytań lub wątpliwości służymy wsparciem.

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.