Polski Ład 2.0

21 czerwca 2022

Szanowni Państwo,

 

w związku z uchwaleniem  tzw. „Polskiego Ładu 2.0”, przedstawiamy pokrótce najważniejsze zmiany w podatkach, wprowadzone ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1265, dalej jako ustawa nowelizująca).

 

 1. Obniżka stawki PIT z 17% do 12%Zgodnie z uchwalonymi zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, skala podatkowa została zmodyfikowana poprzez obniżenie stawki podatku w pierwszym przedziale skali z 17% na 12%:
  Podstawa obliczenia podatku (zł):Wysokość podatku:
  OdDo
  120 00012% minus kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł
  120 00010 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

   

  Zmiana ta ma moc wsteczną, w związku z czym obniżona stawka podatku będzie obowiązywać w stosunku do dochodów uzyskanych od początku roku 2022. Jednocześnie ustawodawca zachował kwotę wolną od podatku na poziomie 30 000 zł.  Jak jednak należy zauważyć, zmiana stawki podatku z 17% na 12% spowoduje zmniejszenie kwoty zmniejszającej podatek z 5 100 zł (30 000 zł x 17%) na 3 600 zł (30 000 zł x 12%), w związku z czym zmianie ulegnie miesięczna kwota zmniejszająca podatek dochodowy: z 425 zł na 300 zł miesięcznie.

   

 2. Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniejUlga dla klasy średniej została zlikwidowana w odniesieniu do całego roku podatkowego 2022, w związku z czym nie będzie obowiązku jej naliczania w odniesieniu do dochodów uzyskanych za okres styczeń-czerwiec 2022. Płatnicy nie będą musieli jednak dokonywać korekt z uwagi na ulgę, którą dotychczasowo naliczyli. Wyjątkowo, podatnicy osiągający przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz pozarolniczej działalności gospodarczej, którzy rozliczają się według skali i których przychody znajdują się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł, będą mogli zastosować ulgę dla klasy średniej w rozliczeniu za rok podatkowy 2022 w związku z przepisami przejściowymi. Urząd skarbowy będzie miał obowiązek obliczyć tzw. hipotetyczny podatek z uwzględnieniem ulgi, obliczony na zasadach obowiązujących przed zmianą przepisów, czyli wg ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2022 roku. Jeżeli okaże się, że dla podatnika zniesienie ulgi dla klasy średniej było niekorzystne pod względem wysokości podatku do zapłaty, naczelnik urzędu skarbowego będzie miał obowiązek poinformować podatnika o kwocie nadpłaty w terminie 21 dni od daty złożenia zeznania podatkowego.
 3. Możliwość wyboru skali podatkowej przez podatników opodatkowanych podatkiem liniowym i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanychZ uwagi na obniżenie stawki podatku w pierwszym przedziale skali podatkowej, podatnikom opodatkowanym podatkiem liniowym i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych umożliwiono przejście na tę formę opodatkowania w trakcie roku.Zmiany będzie można dokonać:

   

  • w zeznaniu podatkowym PIT-36 (tj. do 30 kwietnia 2023 r.) – w przypadku podatników rozliczających się liniowo lub ryczałtowo, chcących rozliczyć w formie skali podatkowej cały rok podatkowy 2022;

   

  • poprzez złożenie oświadczenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 22 sierpnia 2022 r. – w przypadku ryczałtowców, którzy na zasadach ogólnych będą chcieli rozliczyć jedynie drugą połowę roku podatkowego 2022. W tym przypadku podatnik będzie obowiązany do założenia i prowadzenia ksiąg (rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów) od 1 lipca 2022 r. Po zakończeniu roku podatnik złoży dwa zeznania roczne, tj. PIT-28, w którym wykaże przychody osiągnięte od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. oraz PIT-36, w którym wykaże dochody osiągnięte w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.

   

  W przypadku zmiany dokonanej w zeznaniu rocznym, wybrana forma opodatkowania będzie obowiązywała tylko w rozliczeniu za rok 2022 – w kolejnych latach podatkowych przedsiębiorca, który będzie chciał po zmianie pozostać dalej na skali podatkowej będzie musiał wybrać tę formę opodatkowania na początku przyszłego roku. Wyjątek stanowi wybór skali podatkowej na drugie półrocze 2022 r. przez ryczałtowców – złożone oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego będzie obowiązywało automatycznie również w latach kolejnych, chyba, że podatnik dokona wyboru innej formy opodatkowania.

 4. Możliwość odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowejPrzedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej będą mogli rozliczyć w podatku dochodowym zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu. Limit ten wyniesie odpowiednio:

   

  • dla podatku liniowego: 8 700 zł. Zapłacone składki w ramach limitu będzie można odliczyć od dochodu lub zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z działalności gospodarczej;

   

  • dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych: 50% zapłaconych składek zdrowotnych. Zapłacone składki w ramach limitu pomniejszą przychód z działalności gospodarczej;

   

  • dla karty podatkowej: 19% zapłaconych składek zdrowotnych. Zapłacone składki w ramach limitu odliczenia obniżą podatek dochodowy wynikający z decyzji.

   

  Możliwość odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie także uwzględniana przy ustalaniu podstawy obliczania daniny solidarnościowej.

 5. Uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r. – uchylenie art. 53a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Zniesiono nałożony na płatników obowiązek wyliczania w trakcie 2022 r. zaliczek na podatek dochodowy również według zasad obowiązujących do końca 2021 r.
 6. Preferencje prorodzinne i preferencyjne rozliczenie w przypadku samotnych rodziców Ustawa nowelizująca przywraca preferencyjne rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci na zasadach obowiązujących przed 2022 r. Preferencyjne opodatkowanie będzie polegało na obliczeniu podatku w podwójnej wysokości od połowy dochodu osoby samotnie wychowującej dziecko, w związku z czym wszyscy samotni rodzice będą mogli skorzystać z podwójnej kwoty wolnej (60 000 zł). Wskazać także należy, że renty małoletnich dzieci (w tym renty rodzinne) zostały włączone do katalogu dochodów, które nie podlegają doliczeniu do dochodów rodziców. Oznacza to, że świadczenia te będą korzystały z odrębnej kwoty wolnej od podatku wynoszącej 30 000 zł. Dodatkowo, zwiększono także limit kwoty dochodów dziecka, który warunkuje skorzystanie z preferencji podatkowych przez rodziców. Limit ten wzrośnie z 3 089 zł brutto do 16 061,28 zł brutto.
 7. Ujednolicono terminy rocznego rozliczenia PITFormularze: PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39, PIT-38 będą składane w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia.
 8. Jednolity wzór PIT-2Wprowadzono fakultatywny, jednolity wzór PIT-2, w którym zawarte będą oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek dochodowy.
 9. Zmiana w składce zdrowotnej od renty małoletnich dzieci oraz od wynagrodzenia osób powołanych do realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskichOd renty małoletnich dzieci oraz od wynagrodzenia osób powołanych do realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich nie będzie pobierana składka zdrowotna – do wysokości 6 000 zł wynagrodzenia rocznie.
 10. Składka zdrowotna obowiązkowa także dla prokurentówW związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do podlegania prokurentów składce zdrowotnej, poprzez zmianę treści art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawodawca wskazał wprost, że katalog osób objętych tym ubezpieczeniem obejmuje osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurentów, którzy pobierają wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, niezależnie od kwalifikacji do źródła przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 11. Komplementariusze w spółce komandytowo-akcyjnej będą podlegać składkom na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotneW związku ze zmianą art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, od 1 stycznia 2023 roku komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej będzie uznawany za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w świetle tej ustawy, wskutek czego zostanie objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym.
 12. Brak odpowiedzialności pracodawcy w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT z uwagi na błędną informację przekazaną przez pracownikaZgodnie z dodanym art. 31a ust. 10 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku, gdy zaniżenie lub nieujawnienie przez płatnika podstawy opodatkowania wyniknie z zastosowania przez płatnika złożonych przez podatnika wniosków lub oświadczeń mających wpływ na obliczenie zaliczki, płatnik nie poniesie z tego tytułu odpowiedzialności.
 13. Zwiększenie odsetka podatku dla organizacji pożytku publicznegoUstawa zmieniła przepisy dotyczące części podatku, jaki można przekazać organizacji pożytku publicznego. Odsetek podatku, jaki może dostać organizacja pozarządowa, zwiększy się z 1% do 1,5% podatku należnego.
 14. Zmiany w uldze na zabytkiOd stycznia 2023 r. wydatek na nabycie nieruchomości będącej zabytkiem nie będzie stanowił wydatków rozliczanych w ramach ulgi. Wydatki stanowiące koszty pomniejszające podstawę obliczenia podatku w ramach ulgi będą stanowiły wyłącznie wydatki związane z robotami budowlanymi, restauratorskimi i pracami konserwatorskimi przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków. Warunkiem odliczenia tych wydatków będzie uzyskanie pisemnego zaświadczenia wojewódzkiego konserwatora zabytków potwierdzającego wykonanie wskazanych prac lub robót.
 15. Zmiany w zakresie zwolnień podmiotowo-przedmiotowychW myśl obowiązujących regulacji prawo skorzystania ze zwolnienia od podatku, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, przysługuje m.in:
  • podatnikom do ukończenia 26. roku życia;

   

  • podatnikom, którzy przenieśli miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego;

   

  • podatnikom, którzy w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywali władzę rodzicielską, pełnili funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nimi zamieszkiwało, lub sprawowali funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonywali ciążący na nich obowiązek alimentacyjny albo sprawowali funkcję rodziny zastępczej.

   

  Katalog przychodów, które są objęte powyższym zwolnieniem poszerzono o przychody z tytułu zasiłku macierzyńskiego.

 16. Zmiana zasad stosowania przez płatników kwoty zmniejszającej podatek Płatnicy przy poborze zaliczek na podatek pomniejszają te zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Co do zasady, zmniejszenie może stosować tylko jeden płatnik, a w przypadku kilku stosunków pracy podatnik wskazuje do stosowania zmniejszenia tylko jednego płatnika.  W związku z wprowadzonymi w ustawie nowelizującej zmianami, od stycznia 2023 r. nie tylko pracownicy, ale również zleceniobiorcy i inne osoby otrzymujące wynagrodzenie za prace wykonywane osobiście po złożeniu płatnikowi stosownego oświadczenia będą mieli prawo wskazać do trzech płatników, którzy mogą zastosować kwotę zmniejszającą podatek. W przypadku uzyskiwania w danym miesiącu przychodów od więcej niż jednego płatnika, podatnik będzie mógł złożyć oświadczenie o stosowanie pomniejszenia o kwotę stanowiącą odpowiednio 1/12, 1/24 lub 1/36 kwoty zmniejszającej podatek.

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

 

 

Pozdrawiam serdecznie

Roma Kamrowska

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.