Pożyczka na rozwój dla mikro- i małych przedsiębiorców

kredyt dla firm
31 lipca 2019

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła pierwszy nabór wniosków o udzielenie pożyczki i wsparcia w ramach Programu pilotażowego „Pożyczka na rozwój”. O wsparcie ubiegać się mogą mikro- i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą od co najmniej 2 lat na terenie Polski. Warunkiem koniecznym jest m.in. zapewnienie finansowania projektu w części nieobjętej pożyczką, przy czym co najmniej 20% wydatków projektu musi zostać pokryte ze środków własnych pożyczkobiorcy. Wymagane jest też zobowiązanie się do ustanowienia na rzecz Agencji zastawu rejestrowego na nabytych lub wytworzonych w ramach projektu ze środków pożyczki rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych, których jednostkowa wartość przekracza 20.000 zł.

W ramach tego programu pożyczkę można otrzymać na:

  • zakup i instalację nowych środków trwałych, tj. maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi,
  • zakup oprogramowania związanego z nabytymi środkami trwałymi,
  • integrację nowych środków trwałych z istniejącym parkiem maszynowym,
  • integrację zakupionego oprogramowania z istniejącym parkiem maszynowym i systemem informatycznym,

z zastrzeżeniem, że wydatki związane z oprogramowaniem nie mogą przekroczyć 20% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.

Kwota udzielonej pożyczki nie może być niższa niż 100.000 zł oraz wyższa niż 500.000 zł.

Oprocentowanie pożyczki jest stałe w całym okresie obowiązywania umowy i wynosi od 2,5% do 6% w skali roku.

Wniosek o udzielenie pożyczki i wsparcia należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie PARP (www.parp.gov.pl/pozyczka-na-rozwoj) do 5 listopada 2018 r.

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.