Praca na umowę o pracę i zlecenie jednocześnie

man writing on paper
31 maja 2022

Dzień dobry.

Na koniec marca 2022 r. chcemy rozwiązać umowę o pracę jednego pracownika (na mocy porozumienia stron), a od następnego dnia podpisać z nim umowę zlecenia. Na zleceniu pracownik będzie wykonywał taką samą pracę co poprzednio, na co się zgadza. Czy wobec tej zgody zawarcie umowy zlecenia na wykonywanie tej samej pracy co na etacie będzie dopuszczalne?

Zawarcie umowy zlecenia w okolicznościach przedstawionych w pytaniu może budzić duże wątpliwości. Jednak trzeba zaznaczyć, że o zakwalifikowaniu danej umowy do kontraktu cywilnoprawnego lub umowy o pracę rozstrzyga nie tyle rodzaj wykonywanej pracy na poszczególnych umowach (choć zbieżność tych prac może budzić zastrzeżenia), co sposób jej wykonywania.

Należy mieć na uwadze, że wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym powoduje nawiązanie stosunku pracy bez względu na nazwę zawartej między stronami umowy (art. 22 § 1 i 11 K.p.). Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia nie może więc przejawiać cech charakterystycznych dla stosunku pracy, m.in. podporządkowania służbowego. W razie wystąpienia takiego podporządkowania zatrudnienie cywilnoprawne będzie traktowane jako zatrudnienie w ramach stosunku pracy i to niezależnie od tego, czy prace z etatu i zlecenia są zbieżne, czy nie. Jeżeli natomiast zleceniobiorca wykonuje pracę w sposób charakterystyczny dla stosunku cywilnoprawnego (tj. bez elementu podporządkowania i bieżącego kierownictwa ze strony zleceniodawcy), to rodzaj wykonywanej pracy, określony w umowie zlecenia, jest sprawą drugorzędną.

Niezależnie od wymienionych ustaleń, w przedstawionej sprawie należy zadać pytanie, dlaczego praca, która wcześniej była świadczona na podstawie umowy o pracę, ma być kontynuowana w ramach umowy zlecenia. Nie można wykluczyć, że w razie ewentualnej kontroli, np. ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, fakt ten może być uznany za pośredni dowód na zawarcie umowy zlecenia z zamiarem ominięcia przepisów dotyczących zatrudnienia etatowego. Może to skutkować uznaniem więzi prawnej nawiązanej przez strony na mocy umowy zlecenia za zatrudnienie w ramach stosunku pracy oraz wystąpieniem odpowiedzialności wykroczeniowej po stronie pracodawcy.

Należy nadmienić, że zawarcie umowy cywilnoprawnej w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę, jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, zagrożonym karą grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

Nie zmienia tego fakt zgody byłego pracownika etatowego na wykonywanie tej samej pracy w ramach umowy zlecenia zawartej z tym samym pracodawcą.

 

Pozdrawiam serdecznie

Roma Kamrowska

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.