Prawo do świadczeń mimo spóźnienia w opłacaniu składek

12 stycznia 2022

Dzień dobry. 

Od 2022 roku nieterminowe opłacenie składek nie spowoduje ustania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mogli otrzymać świadczenia z tego ubezpieczenia również wtedy, gdy opłacą składki po terminie. Jednak aby nabyć prawo do zasiłku nie mogą mieć zaległości w składkach na ubezpieczenia społeczne. Nie będą już musieli składać wniosków o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie.

Od 1 stycznia 2022 r. osoby:

  • prowadzące pozarolniczą działalność,
  • współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność,
  • współpracujące z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą i korzystającymi z ulgi na start w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych,
  • duchowne, które są płatnikami składek na własne ubezpieczenia,

nabędą prawo do zasiłków (chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego) i świadczenia rehabilitacyjnego, jeśli w dniu powstania prawa do tych świadczeń nie będą miały zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne albo zadłużenie nie przekroczy 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2022 r. – 30,10 zł).

Jeśli całe zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę zostanie spłacone w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia, to ZUS wypłaci świadczenie od dnia powstania tego prawa. Jeżeli zadłużenie zostanie uregulowane po 6 miesiącach od dnia powstania prawa do świadczenia, to świadczenie będzie przysługiwało od dnia spłaty całości zadłużenia. Prawo do świadczenia za okres przed tą datą przedawni się.

Pozdrawiam serdecznie

Roma Kamrowska

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.