Przywrócenie możliwości składania zeznania rocznego w formie papierowej dla podatników zwolnionych

21 października 2019

Od 25 października 2019 r. zeznanie roczne CIT-8 będzie mogło być składane w postaci papierowej przez podatników, którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od podatku dochodowego. Skorzystać z tej możliwości będą mogli jednak jedynie podatnicy, którzy nie są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podatnikom osiągającym wyłącznie dochody zwolnione z podatku dochodowego przywrócona zostanie możliwość składania zeznania rocznego (CIT-8) na papierze. Przypomnijmy, że 31 października 2019 r. upływa przedłużony  termin złożenia zeznań rocznych wyznaczony dla takich podatników w związku z likwidacją papierowej formy składania zeznań rocznych. Przełożenie terminu nie rozwiązało jednak problemów mniejszych fundacji i innych organizacji pozarządowych ze składaniem deklaracji w formie elektronicznej. Stąd w ustawie o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw wprowadzono dodatkowy przepis, który pozwala na składanie deklaracji w formie papierowej. Po nowelizacji, która ma zacząć obowiązywać 25 października 2019 r., do złożenia papierowej deklaracji uprawniono podatników, którzy:

  • mają wszystkie dochody zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych oraz
  • nie składają za rok podatkowy żadnego PIT w związku z zatrudnianiem osób (nie pełnią funkcji płatnika).

Tacy podatnicy, o ile czekali do ostatniej chwili ze złożeniem zeznania rocznego mogą składać deklaracje CIT-8 na papierze.

Źródło

  • art. 3; 9 i 10 ustawy z 11 września 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw – ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisu;
  • art. 27a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz. U. z 2019, poz. 865; ost. zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 w brzmieniu obowiązującym od 25 października 2019 r.
  • rozporządzenie Ministra Finansów z 21 marca 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych – Dz. U. z 2019 r., poz. 549
Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.