Rekompensata dla pracownika za pracę w godzinach nadliczbowych

8 listopada 2021

Dzień dobry.

Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę w godzinach nadliczbowych. Obowiązkowi pracownika odpowiada obowiązek pracodawcy prawidłowego wynagradzania za wykonaną pracę. Kodeks pracy przewiduje dwa sposoby rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych:

– wypłata normalnego wynagrodzenia wraz z dodatkiem w wysokości 50% lub 100% lub
– wypłata normalnego wynagrodzenia oraz udzielenie czasu wolnego

Przez normalne wynagrodzenie należy rozumieć takie wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje stale i systematycznie. Obejmuje ono zarówno wynagrodzenie zasadnicze, jak i dodatkowe składniki
o charakterze stałym np. dodatek funkcyjny, dodatek stażowy, premie (jeśli mają charakter stały a nie wynikowy).

Dodatek w wysokości 100% przysługuje pracownikowi za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:

  • w nocy,
  • w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
  • w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy a także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości 50%.

Dodatek w wysokości 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu.

Zgodnie z kodeksem pracy wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatków obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeśli taki składnik nie został wyodrębniony na umowie o pracę – 60 % wynagrodzenia obliczanego według zasad obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

W stosunku do pracowników wykonujących stale pracę poza zakładem pracy wynagrodzenie wraz
z dodatkiem może być zastąpione ryczałtem, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Zamiast wypłaty dodatku do wynagrodzenia pracodawca może udzielić pracownikowi czasu wolnego od pracy. Może to nastąpić na wniosek pracownika lub na mocy samodzielnej decyzji pracodawcy.

Jeśli pracownik występuje z wnioskiem o udzielenie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych, pracodawca udziela mu czasu wolnego w wymiarze równym liczbie przepracowanych godzin nadliczbowych. Wniosek pracownika powinien być złożony na piśmie, przed terminem płatności wynagrodzenia za pracę przypadającym bezpośrednio po wystąpieniu godzin nadliczbowych
z przekroczenia normy dobowej. Wniosek taki powinien zostać dołączony do ewidencji czasu pracy. Przykładowo: jeśli pracownik przepracował 2 godziny nadliczbowe, pracodawca powinien udzielić mu 2 godziny czasu wolnego.

Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych. W takiej sytuacji udzielenie czasu wolnego nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. Przykładowo, jeśli pracownik przepracował 4 godziny nadliczbowe, pracodawca powinien udzielić mu 6 godzin czasu wolnego.

Pozdrawiam serdecznie 🍁🍂
Roma Kamrowska

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.