Rozliczanie podatków z różnych rodzajów działalności jednocześnie

18 października 2019

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, możesz rozpocząć działalność w innej formie, np. jako wspólnik spółki cywilnej, wspólnik spółki osobowej (tylko w przypadku spółki jawnej, spółki partnerskiej i spółki komandytowej) albo kapitałowej. Jak w takiej sytuacji rozliczać podatki?

Firma jednoosobowa i spółka osobowa

Podatnikami podatku dochodowego w tych spółkach są ich wspólnicy (jako osoby fizyczne), a nie spółki. W związku z tym, dochody z udziału w tych spółkach podlegają opodatkowaniu na zasadach i w formach przewidzianych dla indywidualnej działalności gospodarczej osób fizycznych.

Jeśli prowadzisz dwie lub więcej działalności gospodarcze, z pewnymi wyjątkami, możesz korzystać z różnych form ich opodatkowania podatkiem dochodowym.

Dopuszczalne rodzaje opodatkowania

W przypadku kilku form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, najprostszym rozwiązaniem jest opodatkowanie każdej działalności na zasadach ogólnych tj. według skali podatkowej. Wówczas będziesz składał jedno zeznanie roczne na formularzu PIT-36 wraz załącznikiem PIT/B („Informacja o wysokości dochodu/straty z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym…”). Należy w nim podać przychody, koszty ich uzyskania oraz obliczony dochód do opodatkowania dla poszczególnych działalności gospodarczych.

Dopuszczalne jest również opodatkowanie:

 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych działalności jednoosobowej
 • i opodatkowanie na zasadach ogólnych (tj. według skali podatkowej albo podatkiem liniowym) działalności w formie spółki.

Działa to też w drugą stronę, przy czym opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych działalności w spółce możliwe jest tylko, gdy jest to spółka cywilna osób fizycznych albo spółka jawna osób fizycznych.

Ważne!

Nie można łączyć rozliczania podatku metodą liniową z tytułu jednej działalności z rozliczaniem tego podatku na zasadach ogólnych, tj. w skali podatkowej, z tytułu innej działalności.

W przypadku różnych form opodatkowania dla poszczególnych działalności gospodarczych, należy pamiętać o konieczności złożenia zeznań rocznych o uzyskanych dochodach oddzielnie dla każdej formy działalności gospodarczej.

I tak dla przykładu:

 • jeśli twoja indywidualna działalność gospodarcza jest opodatkowana podatkiem liniowym, podatek dochodowy rozliczysz rocznym zeznaniem na formularzu PIT-36L
 • jeśli dochody z działalności gospodarczej osiągnięte z tytułu uczestnictwa w spółce jawnej rozliczasz w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będziesz zobowiązany złożyć zeznanie roczne na formularzu PIT-28 wraz z załącznikiem PIT28/B

Pamiętaj

 • jeśli jesteś wspólnikiem spółki cywilnej, możesz być opodatkowany w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach ogólnych: według skali albo podatkiem liniowym
 • jeśli jesteś wspólnikiem spółki jawnej, możesz być opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach ogólnych: według skali albo podatkiem liniowym
 • jeśli jesteś wspólnikiem spółki partnerskiej albo spółki komandytowej, możesz być opodatkowany tylko na zasadach ogólnych: według skali albo podatkiem liniowym.

Łączenie form opodatkowania

Jeśli jesteś wspólnikiem spółki osobowej, nie możesz dowolnie, niezależnie od innych wspólników, wybrać formy opodatkowania swoich dochodów z działalności gospodarczej w tej spółce.

 • jeśli zamierzasz rozliczać podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej, również inni wspólnicy będą musieli rozliczać się w identyczny sposób
 • jeśli jednak nie wybraliście ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej, nie ma przeszkód aby część wspólników rozliczała się według skali podatkowej, a część w formie podatku liniowego
 • jeśli więc jeden ze wspólników wybrał rozliczenia według podatku liniowego, będziesz mógł wybrać rozliczenie albo w formie podatku liniowego albo według zasad ogólnych (skalą podatkową). Jest to spowodowane tym, że zasadą co do spółek osobowych jest opodatkowanie według jednej ustawy, co znaczy, że nie ma możliwości rozliczeń dochodów z udziału w spółkach poszczególnych wspólników według przepisów podatkowych znajdujących się w różnych ustawach (albo ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych –  według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, albo formy ryczałtowe dla dochodów wszystkich wspólników).

Ważne: Innym ograniczeniem w zakresie wyboru formy opodatkowania w formie podatku liniowego jest świadczenie w danym roku podatkowym usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Nie możesz być podatnikiem podatku liniowego jeśli tylko uzyskujesz ze swojej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie (bądź jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej) wyłącznie przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które wykonywałeś lub wykonujesz lub co najmniej jeden z twoich wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach np. pracy na etacie.

Podobne ograniczenie ma miejsce w przypadku rozliczania podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nie możesz być „ryczałtowcem” jeśli uzyskasz z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które wykonywałeś lub wykonujesz albo co najmniej jeden z Twoich wspólników wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach np. pracy na etacie.

Rozliczenia podatku ryczałtem nie można też zastosować m.in. do niektórych rodzajów działalności (np. prowadzenie aptek, działalność w zakresie udzielania pożyczek).

Zapamiętaj

Podsumowując, osoby, które prowadzą indywidualną działalność gospodarczą i są jednocześnie wspólnikami określonych spółek osobowych lub też są wspólnikami co najmniej dwóch spółek osobowych:

 • mogą każdą z tych działalności opodatkować na różnych zasadach, jedna działalność może więc być opodatkowana podatkiem liniowym a inna ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 • nie ma jednak możliwości, żeby jedną działalność opodatkować podatkiem liniowym a drugą na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

W praktyce możliwe są więc następujące możliwe formy opodatkowania:

 • podatek liniowy i podatek liniowy
 • zasady ogólne według skali podatkowej i zasady ogólne według skali podatkowej
 • zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych i podatek liniowy
 • zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych i zasady ogólne wg skali podatkowej
 • zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych i zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych.

Spółki kapitałowe

Inna jest sytuacja, gdy prowadzisz działalność gospodarczą indywidualnie lub jako wspólnik spółki cywilnej czy osobowej i jednocześnie jesteś udziałowcem/akcjonariuszem spółki kapitałowej (spółki z o.o. lub akcyjnej) albo spółki komandytowo-akcyjnej. Fakt że jesteś udziałowcem/akcjonariuszem spółki kapitałowej albo spółki komandytowo-akcyjnej nie ma wpływu na jakiekolwiek ograniczenie w zakresie wyboru formy opodatkowania twojej działalności prowadzonej indywidualnie lub jako wspólnik spółki cywilnej czy osobowej. Jest tak dlatego, że przychody te stanowią oddzielne źródło stanowiące dochód do opodatkowania.

Spółka kapitałowa oraz spółka komandytowo-akcyjna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, udziałowcy/akcjonariusze tych spółek z zysku spółki mogą otrzymać dywidendę, która stanowi inne źródło przychodów niż przychody z wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej (indywidualnej lub w spółce cywilnej lub w spółkach osobowych).

Dywidendy stanowią przychód z kapitałów pieniężnych, od których pobierany jest 19% zryczałtowany podatek dochodowy, bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym z działalności gospodarczej, czy też innymi formami opodatkowania działalności.

Za pobór podatku od dywidendy wypłacanej na terytorium Polski  odpowiedzialny jest płatnik (spółka, albo biuro lub dom maklerski), zaś otrzymanej dywidendy oraz zapłaconego z tego tytułu podatku nie wykazuje się w zeznaniu rocznym.

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.