Rozporządzenie o zaniechaniu poboru podatku od pomocy covidowej z PFR

19 lipca 2021

Dzień  dobry.

Resort finansów w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej  poinformował o podpisaniu przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od wartości umorzenia pomocy finansowej, jaką przedsiębiorcy w związku pandemią COVID-19 uzyskali od Polskiego Funduszu Rozwoju.

W pierwotnym projekcie rozporządzenia zaniechanie poboru podatku odnosiło się do  wartości umorzonych zobowiązań z tytułu subwencji finansowej z PFR (oznacza to  subwencję finansową udzielaną beneficjentowi przez PFR na podstawie umowy subwencji finansowej na zasadach określonych w Dokumentach Programowych). Natomiast w rozporządzeniu zaniechanie to zostało rozszerzone o wartość umorzonych zobowiązań z tytułu finansowania preferencyjnego. Chodzi tu o finansowanie programowe udzielane w postaci pożyczki umarzalnej do wysokości 75% jej nominalnej wartości dla Dużych Przedsiębiorców. W odniesieniu do tego rodzaju pomocy, jak wynika z uzasadnienia do projektu analizowanego rozporządzenia, pod pojęciem wartości umorzonych zobowiązań należy rozumieć zwolnienie przedsiębiorcy z obowiązku zwrotu lub spłaty części Finansowania Programowego).

W obowiązującym stanie prawnym wartość umorzonych z tego tytułu zobowiązań na gruncie pdof (art. 14 ust. 2 pkt 6), jak i pdop (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) stanowi dla przedsiębiorcy na gruncie podatku dochodowego przychód do którego nie ma możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego. Dotyczy to również przychodów opodatkowanych na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (art. 6). Resort finansów postanowił od wartości dokonanych w omawianym zakresie umorzeń zaniechać poboru podatku dochodowego, ponieważ konieczność zapłaty podatku dochodowego od umorzonych zobowiązań z tytułu subwencji finansowej oraz finansowania preferencyjnego otrzymanych z PFR, stanowiłaby – w kontekście kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, uniemożliwiającego podatnikom prowadzenie  działalności w dotychczasowym kształcie – dodatkowe obciążenie ekonomiczne dla przedsiębiorców, którzy skorzystali z pomocy pandemicznej oferowanej przez PFR.

Zaniechanie dotyczy przedsiębiorców będących beneficjentami wsparcia w ramach Tarczy 1.0 oraz Tarczy 2.0. Zaniechanie poboru podatku ma  zastosowanie do ich dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu umorzenia począwszy od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Do chwili obecnej nie zostało ono jeszcze opublikowane.

Według informacji zamieszczonej w ministerialnym komunikacie zaniechanie poboru podatku nie wpływa na kwalifikację wydatków sfinansowanych tą subwencją, co oznacza, że ich wartość obciąża firmowe koszty podatkowe na ogólnych zasadach, czyli gdy spełniają one  przesłanki wynikające z ustaw podatkowych do takiej ich kwalifikacji. Z kolei z uzasadnienia zmodyfikowanego projektu rozporządzenia wynika, że objęte rozporządzeniem zaniechanie poboru podatku nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu UE.

Pozdrawiam serdecznie,
Roma Kamrowska

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.