Split Payment

split payment
31 lipca 2019

19 lipca 2019 r. Sejm przegłosował wejście w życie zmian dotyczących obowiązkowego split paymentu od dnia 1 listopada 2019 r. Początkowo terminem wejścia w życie ustawy nowelizującej miał przypadać na 1 września 2019 r.

Spit payment czyli Mechanizm Podzielonej Płatności (dalej również jako MPP) zakłada rozdzielnie płatności za nabyty towar lub usługę na dwa odrębne rachunki – rachunek bankowy dostawcy oraz rachunek VAT.

Powyższa nowelizacja wprowadza obowiązek stosowania split payment przez przedsiębiorców dokonujących transakcji wskazanych w nowododanym załączniku nr 15 do ustawy. Obligatoryjna forma split payment będzie stosowana także w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które dotychczas objęte były reżimem odwrotnego obciążenia. Towarami i usługami wymienionymi w załączniku nr 15 są m.in.:

 • wyroby ze stali, metale szlachetne,
 • odpady, złom,
 • sprzęt elektroniczny – smartfony, aparaty fotograficzne, laptopy, konsole itp.,
 • roboty budowlane,
 • części do samochodów i motocykli.

Obowiązkowy split payment obejmie należności z faktury dokumentującej transakcje opiewającej na kwotę powyżej 15 000 zł lub jej równowartość w walucie obcej. Ustawa przewiduje również zmianę dotyczącą fakturowania, polegającą na dodaniu do katalogu informacji jakie powinna zawierać faktura specjalnego oznaczenia w postaci zapisu „mechanizm podzielonej płatności”.

Podmioty zagraniczne rozliczające za pomocą przelewów bankowych transakcje podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce zobowiązane zostaną do otwarcia rachunku bankowego w Polsce. Jednocześnie dla takich podmiotów wprowadzona zostanie procedura tzw. systemu rekompensat kosztów związanych z obowiązkiem posiadania polskiego rachunku rozliczeniowego oraz rachunku VAT.

Niewykonanie obowiązków związanych z obowiązkowym MPP będzie narażać przedsiębiorców na następujące sankcje:

 • Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze – w przypadku dokonania przez nabywcę płatności z pominięciem obowiązkowego MPP oraz w przypadku nieumieszczenia w treści faktury informacji o podleganiu transakcji pod reżim obowiązkowego MPP.
 • Brak możliwości zaliczenia do KUP – w tej części, w jakiej płatność została dokonana z pominięciem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.
 • Kara grzywny do 720 stawek dziennych (od 225 zł do 21.600.000 zł) – w przypadku dokonania przez nabywcę płatności z pominięciem obowiązkowego MPP.

Podsumowując, nowelizacja dotycząca obowiązkowego split payment wprowadza następujące zmiany:

 • Obowiązek dokonywania płatności na dwa odrębne rachunki,
 • Obowiązek stosowanie split payment w stosunku do transakcji pomiędzy przedsiębiorcami (B2B),
 • Obowiązek stosowania split payment w stosunku do transakcji o wartości powyżej 15 tys. zł.,
 • Dodanie do ustawy nowego załącznika nr 15,
 • De facto usuniecie mechanizmu odwrotnego obciążenia (w transakcjach powyżej 15 tys. zł.),
 • Wprowadzenie nowych sankcji za brak realizacji mechanizmu split payment.

Jeżeli chcą Państwo otrzymać w tym zakresie więcej informacji, prosimy o kontakt.

W razie pytań lub wątpliwości służymy wsparciem.

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.