Stawka podatku za budynek na działce rekreacyjnej

8 marca 2021

Przed wakacjami kupiłam działkę rekreacyjną zabudowaną niewielkim domkiem. Zgłosiłam sprawę do urzędu i okazało się, że wymierzono mi podatek od nieruchomości według stawki wyższej, czyli innej niż dla budynków mieszkalnych. Budynek ten nadaje się do zamieszkania przez cały rok. Organ twierdzi jednak, że z dokumentacji budowlanej wynika, iż domek ma charakter rekreacyjny i z tego powodu właściwa jest stawka dla obiektów „pozostałych”. Czy ma rację?

Stanowisko organu podatkowego może nie być prawidłowe. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają m.in. budynki lub ich części. Podstawę opodatkowania stanowi w tym przypadku powierzchnia użytkowa obiektu. Stawki podatku uchwala na dany rok rada gminy, przy czym nie mogą one przekroczyć wartości maksymalnych wskazanych w przepisach. W 2017 r. dla budynków mieszkalnych stawka nie może przekroczyć 0,75 zł za 1 m2, natomiast dla obiektów pozostałych – 4,61 zł za 1 m2. Stanowi o tym art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.).

W powołanej ustawie nie ma definicji terminu budynek mieszkalny. Przepisy wskazują jedynie znaczenie pojęcia „budynek”, za który uznają obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Podstawę m.in. wymiaru podatków stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Ewidencja ta powinna zawierać – w odniesieniu do budynku – jego położenie, przeznaczenie, funkcję użytkową i ogólne dane techniczne. Wynika to z art. 20 ust. 1 pkt 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 ze zm.).

Z powyższych przepisów wynika, że zadaniem organu podatkowego jest ustalenie przede wszystkim podstawowej funkcji użytkowej danego budynku. Ta bowiem jego cecha pozwala na zaklasyfikowanie go do odpowiedniego rodzaju. Przy ustalaniu tej funkcji organy podatkowe powinny brać pod uwagę sposób posiadania budynku – czy ma ono na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, czy też inne cele. Informacje, które były zawarte w projekcie budowlanym, nie są w tej sprawie ani wiążące, ani decydujące.

Oznacza to, że jeśli przykładowo budynek nadaje się do całorocznego zamieszkania i faktycznie obiekt ten będzie służył do celów mieszkaniowych (np. jako główne miejsce zamieszkała na pobyt stały czy jeden z dwóch obiektów mieszkalnych), wówczas organ powinien zastosować stawkę właściwą dla budynków mieszkalnych. W przeciwnym wypadku może okazać się, że stawka będzie wyższa i nie zmieni tego jedynie okoliczność, iż obiekt nadaje się do całorocznego zamieszkania.

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.