Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia umowy

24 marca 2021

Pracodawca 6 marca 2021 r. wręczył pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę, które wynosi jeden miesiąc. Czy miał prawo udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego od tego dnia?

Przyjmując, że w dniu doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu zainteresowany rozpoczął już pracę, pracodawca miał prawo udzielenia pracownikowi urlopu od następnego dnia. Urlop wykorzystuje się bowiem w pełnych dniówkach roboczych. Nie jest natomiast przeszkodą to, że miesięczny okres wypowiedzenia należało liczyć od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu.

W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu, przy czym wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wynikającego z art. 1551 K.p., czyli proporcjonalnego do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy (art. 1671 K.p.).

Przepisy Kodeksu pracy nie wskazują momentu rozpoczęcia wypowiedzenia, a jedynie dzień jego zakończenia. Zgodnie z art. 30 § 21 K.p., okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Wynosi zaś przy:

 • umowie na okres próbny:
  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie oraz
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące,
 • umowie na czas określony i nieokreślony:
  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony u tego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy oraz
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony u tego pracodawcy co najmniej 3 lata (art. 34art. 36 § 1 K.p.).

Zdaniem Sądu Najwyższego okres wypowiedzenia, o którym mowa w art. 1671 K.p. (obowiązek wykorzystania urlopu w okresie wypowiedzenia) należy liczyć od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę, choćby faktycznie był on dłuższy niż okresy wskazane w przepisach regulujących okresy wypowiedzenia (por. wyrok SN z 26 kwietnia 2011 r., sygn. akt II PK 302/10, OSNP 2012/17-18/215). Takie samo stanowisko w tej sprawie zaprezentował resort pracy w piśmie udostępnionym naszemu Wydawnictwu 7 września 2015 r.

Zgodnie z art. 1542 § 1 K.p., urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, czyli na cały dzień. Tylko ewentualną końcówkę, o ile nie pokrywa pełnego wymiaru dobowego, można udzielić na część dnia (art. 1542 § 4 K.p.).

Przykład

Pracownik jest zatrudniony od 2 lat i pracuje w normach podstawowych od poniedziałku do piątku (od 800 do 1600). W dniu 6 października o 1000 wręczono mu wypowiedzenie umowy o pracę. Pracodawca mógł wiążąco udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego od 7 października 2020 r. Jeśli pula urlopowa zainteresowanego na to pozwala, to urlop może trwać do dnia rozwiązania umowy, co nastąpi 30 listopada 2020 r.


Zwracamy uwagę!
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może ponadto udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych (zaległego), w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać (art. 15gc specustawy).

 

Serdecznie pozdrawiam,

Dobrego dnia, Roma Kamrowska 😷

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.