Ulga na zabytki – Pozytywna strona Polskiego Ładu :-)

7 lutego 2022

Dzień dobry.

W ramach Polskiego Ładu wprowadzono regulacje, na mocy których podatnicy PIT opodatkowani według skali, podatkiem liniowym i ryczałtem ewidencjonowanym zyskali prawo do tzw. ulgi na zabytki. Ma ona zachęcić podatników do inwestowania w ochronę zabytków. Została ona uregulowana w art. 26hb ustawy o PIT.

To zachęta podatkowa – odliczenie od podstawy opodatkowania:

  • 50% kwoty poniesionych wydatków na wpłaty na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytku (wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków),
  • wydatku na nabycie zabytku wpisanego do rejestru zabytków, nie więcej niż kwota odpowiadająca iloczynowi 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej tego zabytku; limit odliczenia na wszystkie inwestycje podatnika z tego tytułu nie może przekroczyć 500 000 zł.

Zasady stosowania tej ulgi zostały omówione w opublikowanym przez Ministerstwo Finansów materiale pt. „POLSKI ŁAD. Ulga na zabytki” – w załączeniu.

Osobiście uważam, że to pozytywna zmiana w Polskim Ładzie. Oczywiście jestem przekonana, że ulga jest celowana i powstała „ na zamówienie”, ale kto zabroni nam podatnikom z niej skorzystać, jeśli mamy lub nabędziemy nieruchomość wpisaną do rejestru zabytków.

Pozdrawiam serdecznie

Roma Kamrowska

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.