W jakiej formie podpisać umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości?

15 marca 2021

Dzień  dobry.

Zamierzam kupić nieruchomość. Strona sprzedająca domaga się podpisania umowy przedwstępnej. Nie chcę ponosić podwójnie kosztów podpisania aktu notarialnego. Czy jest możliwe zawarcie takiej umowy w zwykłej formie pisemnej? Sprzedający twierdzi, że lepiej będzie udać się z tą sprawą do notariusza.

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości może być zawarta w zwykłej formie pisemnej. Do przeniesienia własności nieruchomości wymaga się złożenia oświadczeń woli w formie aktu notarialnego. Jednak umowa przedwstępna tej własności jeszcze nie przenosi i z tego powodu można ją podpisać we wspomnianej formie.

Różne są skutki prawne podpisania tego rodzaju porozumienia w zwykłej formie i w formie aktu notarialnego. W myśl przepisów przy zwykłej formie pisemnej od strony, która odmawia zawarcia umowy przyrzeczonej, można żądać odszkodowania obejmującego głównie koszty związane z zawarciem umowy przedwstępnej. Jest to tzw. ujemny interes umowy. Stanowi o tym art. 390 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.). Jednak w ramach tego odszkodowania nie mieści się możliwość domagania się np. utraconych korzyści w wyniku niewykonania umowy przyrzeczonej. Oczywiście strony mogą w umowie przedwstępnej inaczej określić zakres odszkodowania, co jednak w zdecydowanej większości przypadków nie ma miejsca.


Przy umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego notariusz pobiera 1/2 taksy notarialnej.

Inaczej przedstawia się sprawa w sytuacji, gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy. W tym przypadku formą taką jest akt notarialny. Strona uprawniona może wówczas dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej. W praktyce oznacza to, że można prawnie „przymusić” stronę do tego, aby umowa przyrzeczona (w tym przypadku sprzedaży nieruchomości) została zawarta. Forma notarialna umowy przedwstępnej umożliwia również ujawnienie w księdze wieczystej nieruchomości roszczenia kupującego o zawarcie umowy przyrzeczonej, co minimalizuje ryzyko związane z tym, że sprzedający w międzyczasie sprzeda nieruchomość innej osobie. Niewątpliwie zatem ta forma umowy zwiększa bezpieczeństwo stron. Czytelnik musi pamiętać, że gdyby to on chciał wycofać się z kontraktu, analogiczne uprawnienia przysługują sprzedającemu.

Warto dodać, że podpisanie umowy przyrzeczonej w formie notarialnej nie powoduje, że strona (tutaj kupujący) będzie musiał płacić podwójną stawkę taksy notarialnej. W przypadku umowy przedwstępnej notariusz pobiera bowiem jedynie połowę taksy notarialnej. Druga połowa pobierana jest przy zawarciu umowy przyrzeczonej.

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.