Wysokość składki zdrowotnej ryczałtowców i innych osób w 2023 r.

31 stycznia 2023

Dzień dobry,

Na stronie internetowej GUS zostało ogłoszone przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2022 r., włącznie z wypłatami z zysku. Wyniosło ono 6.965,94 zł. Wynagrodzenie to służy do ustalania wysokości podstawy wymiaru składki zdrowotnej w 2023 r. m.in. podatników opłacających ryczałt ewidencjonowany.

Wysokość miesięcznej podstawy wymiaru i wysokość składki zdrowotnej ryczałtowców w 2023 r. pokazano w tabeli (przyjmując odpowiednio 60%, 100% i 180% ww. wynagrodzenia).

Miesięczna podstawa wymiaru składki zdrowotnejSkładka zdrowotnaWysokość przychodów z działalności gospodarczej w 2023 r.
4.179,56 zł376,16 złosiągnięte od początku roku nie przekraczają kwoty 60.000 zł
6.965,94 zł626,93 złosiągnięte od początku roku przekroczyły 60.000 zł i nie przekroczyły 300.000 zł
12.538,69 zł1.128,48 złosiągnięte od początku roku przekroczyły kwotę 300.000 zł

 

Kwota ww. przeciętnego wynagrodzenia (6.965,94 zł) stanowi również podstawę wymiaru składki zdrowotnej dla pozostałych osób prowadzących pozarolniczą działalność, np. wspólników spółki komandytowej, wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. czy komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej. Dla ww. osób składka zdrowotna w 2023 r. wynosi 626,93 zł (6.965,94 zł × 9%).

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą oraz osobami korzystającymi z ulgi na start, stanowi kwota odpowiadająca 75% ww. przeciętnego wynagrodzenia. W 2023 r. dla ww. osób miesięczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej wynosi więc 5.224,46 zł, a składka zdrowotna – 470,20 zł (5.224,46 zł × 9%)

Pozdrawiam serdecznie

Roma Kamrowska

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.