Zerowy pit dla młodych

zerowy pit dla młodych
2 sierpnia 2019

Informujemy, że 1 sierpnia 2019 r. weszła w życie uchwalona 4 lipca 2019 r. nowelizacja m.in. ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. w Dz.U. z 2019 r. poz. 1387).

Na jej podstawie z PIT zostały zwolnione przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów-zleceń, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł (dodany do art. 21 ust. 1 nowy pkt 148 ustawy o PIT).

W 2019 r. limit zwolnienia będzie wynosił 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać przez 5 miesięcy, od sierpnia do grudnia.

Ważne jest w którym momencie nastąpi wypłata a nie, za jaki okres wynagrodzenie jest wypłacane.

Zatem przepisy o uldze będą mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r.

Trzeba jednak podkreślić, że osoby, które będą chciały skorzystać z ulgi jeszcze w tym roku, muszą przekazać pracodawcy oświadczenie potwierdzające, że wszystkie dochody do końca roku zostaną objęte zwolnieniem z PIT.

Bez takiego dokumentu nadpłacony podatek z tytułu przedmiotowej ulgi zostanie zwrócony dopiero po rozliczeniu podatkowym za 2019 rok.

Jeżeli chcą Państwo otrzymać w tym zakresie więcej informacji, prosimy o kontakt.

W razie pytań lub wątpliwości służymy wsparciem.

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.