Zestawienie największych zmian w podatku VAT wprowadzonych lub planowanych na 2019r.

9 sierpnia 2019

Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych zmian w podatku VAT wprowadzonych lub planowanych na 2019 r. oraz 2020 r. Informujemy, że niniejsze zestawienie przedstawia jedynie skrócony opis zmian. Jeżeli chcą Państwo otrzymać w tym zakresie więcej informacji, prosimy o kontakt.

 • Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych, robotach budowlanych i partnerstwie publicznymwejście w życie 18 kwietnia 2019 r.;
  Wprowadzenie elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych stanowi implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE. Obowiązek przyjęcia faktur ustrukturyzowanych obejmuje instytucje publiczne przy transakcjach powyżej 30 tysięcy euro. Od 1 sierpnia 2019 roku taki obowiązek będzie dla wszystkich transakcji w zamówieniach publicznych – bez względu na kwotę.
 • Wprowadzenie kas fiskalnych onlinewejście w życie 1 maja 2019 r.;
  Przepisy stopniowo wprowadzają obowiązek posiadania kas fiskalnych online dla przedsiębiorców dokonujących sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Przewidziane są następujące terminy, do których kasy starego typu mogą być używane:
  – do 31-12-2019: naprawa pojazdów silnikowych oraz motorowerów, naprawa opon, bieżnikowanie opon, zakładanie opon, sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego oraz gazu przeznaczonego do pojazdów silnikowych
  – do 30-06-2020: krótkoterminowe zakwaterowanie, usługi gastronomiczne, sprzedaż węgla, paliw stałych
  – do 31-12-2020: fryzjerstwo, kosmetyka, kosmetologia, budownictwo, usługi budowlane, usługi medyczne, usługi prawnicze, usługi związane z poprawą kondycji fizycznej.
  Pozostali podatnicy stosujący kasy rejestrujące z kopią papierową będą zobowiązani nabyć nowe kasy nowej generacji po zapełnieniu pamięci fiskalnej kasy używanej dotychczasowo. Okres przejściowy kończy się z dniem 31 grudnia 2022 roku.  Od tej daty wszyscy pozostali przedsiębiorcy będą zobowiązani wymienić stare kasy.
 • Biała lista podatnikówwejście w życie 1 września 2019 r.;
  1 września 2019 r. zacznie funkcjonować ogólnodostępna baza wszystkich podatników VAT. Znajdą się w niej dane podatników, które będą mogły zostać poddane weryfikacji przez swoich kontrahentów, w szczególności numer rachunku bankowego. Od 1 stycznia 2020 r. zapłata na rachunek inny niż podane w wykazie uniemożliwi zaliczenie do KUP takiego wydatku, oraz będzie skutkował ryzykiem solidarnej odpowiedzialności za niezapłacony przez kontrahenta VAT.
 • Elektroniczne faktury VAT-RRwejście w życie 1 września 2019 r.;
  Uproszczenia dla podatników polegające na zmianie zakresu danych umieszczanych na dokumencie wystawianym przy nabyciu produktów rolnych i usług rolniczych od rolników ryczałtowych (fakturze VAT RR) oraz wprowadzeniu możliwości wystawiania i przesyłania tych dokumentów w formie elektronicznej (za zgodą dostawcy produktów rolnych).
 • Wprowadzenie obowiązkowego split paymentuwejście w życie 1 listopada 2019 r.; (skutki w podatkach dochodowych – wejście w życie 1 stycznia 2020 r.);
  Powyższa nowelizacja wprowadza obowiązek stosowania split paymentu przez przedsiębiorców dokonujących transakcji wskazanych w nowododanym załączniku nr 15 do ustawy i dotyczyć będzie m.in. wyrobów ze stali, odpadów, sprzętu elektronicznego, robót budowlanych, części do samochodów i motocykli. Obowiązkowy split payment obejmie należności z faktury dokumentującej transakcje w rozliczeniach B2B opiewających  na kwotę powyżej 15 000 zł lub jej równowartość w walucie obcej.
  Dodatkowo wprowadzony zostanie obowiązek umieszczenia informacji na fakturze o stosowaniu obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności.Za nieumieszczenie na wystawianej fakturze oznaczenia, że faktura ta, z uwagi na przedmiot transakcji, powinna zostać zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, będzie grozić sankcja w wysokości 30% kwoty podatku wykazanego na fakturze.

  Nabywca, który wbrew obowiązkowi nie dokonał podzielonej płatności (zapłacił w zwykły sposób) nie będzie mógł zaliczyć tego wydatku w koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych.

 • Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia wejście w życie 1 listopada 2019 r.;
  Zgodnie z nową definicją, przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi, lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne, budynków, budowli lub ich części, po ich: a) wybudowaniu lub b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Tym samym ustawodawca zrezygnował z warunku, zgodnie, z którym aby mówić o pierwszym zasiedleniu konieczne było oddanie nieruchomości do użytkowania w ramach czynności podlegających opodatkowaniu.
 • Obniżenie sankcji VAT do 15% w przypadku złożenia deklaracji korygującej w trakcie trwania kontroli celno-skarbowejwejście w życie 1 listopada 2019 r.;
  Zmiana wprowadza ulgę dla podatników w sytuacji, gdy po wszczęciu kontroli celno-skarbowej, a przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, podatnik złoży korektę deklaracji i najpóźniej w dniu złożenia tej korekty deklaracji wpłaci kwotę zobowiązania podatkowego lub zwróci nienależną kwotę zwrotu. Sankcje w takim przypadku będą wynosić 15% kwoty uszczuplenia podatkowego.
 • Zmiany w przesłankach dot. wykreślenia z rejestru VATwejście w życie 1 listopada 2019 r.;
  Projekt przewiduje zmiany przesłanek, zgodnie z którymi podatnik podlega wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT w następujący sposób:
  – w przypadku nie złożenia przez podatnika deklaracji VAT przez 3 kolejne miesiące lub 1 kwartał (w aktualnym stanie prawnym 6 kolejnych miesięcy lub 2 kwartały),
  – w przypadku składania deklaracji VAT przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kwartały w których nie wykazał sprzedaży, nabycia towarów lub usług ani importu towarów z kwotami podatku do odliczenia (chyba że niewykazanie  sprzedaży, nabycia towarów lub usług ani importu towarów z kwotami podatku do odliczenia wynika ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej).Przywrócenie będzie mogło nastąpić na wniosek, jeżeli podatnik  udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą, a w przypadku  nieskładania deklaracji pomimo takiego obowiązku – jeżeli najpóźniej wraz ze złożeniem wniosku o przywrócenie zarejestrowania złoży brakujące deklaracje.
 • Wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (do 200 tys. zł rocznego obrotu) przez niektóre grupy podatnikówwejście w życie 1 listopada 2019 r.
  Nowelizacja przewiduje likwidację zwolnienia podmiotowego z VAT dla podatników dokonujących dostaw części do pojazdów samochodowych i motocykli (niezależnie od sposobu realizacji dostawy) oraz m.in. preparatów kosmetycznych i toaletowych, komputerów, urządzeń elektronicznych, RTV, AGD i innych tego rodzaju towarów w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (np. sprzedaż internetowa lub telefoniczna)
  Ponadto zlikwidowane zostanie zwolnienie podmiotowe dla podatników świadczących usługi ściągania długów, w tym faktoringu.
 • Wprowadzenie Wiążącej Informacji Stawkowejwejście w życie 1 listopada 2019 r.;
  Wiążąca Informacja Stawkowa będzie decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług, zawierającą stawkę właściwą dla danego towaru lub usługi. Aby uzyskać WIS, podatnik będzie zobligowany do wystąpienia z wnioskiem. WIS stanie się wiążąca dla organów podatkowych od 1 kwietnia 2020 r. (ale będzie można ubiegać się o nią już od listopada 2019 r.).
 • Odejście od PKWiU 2008 wejście w życie 1 listopada 2019 r.;
  Planuje się zmianę sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT i odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz:
  a w zakresie towarów – Nomenklatury scalonej (CN),
  b w zakresie usług – Aktualnej Klasyfikacji PKWiU 2015.
 • Procedura magazynu call-off stockwejście w życie 1 stycznia 2020 r.;
  Od początku 2020 r. procedura magazynu call-off stock zastąpić ma „polską” procedurę magazynu konsygnacyjnego i ujednolici regulacje w tym zakresie na poziomie europejskim. Sama procedura nie będzie znacząco różnić się od przyjętej wcześniej procedury magazynu konsygnacyjnego, a celem nowelizacji jest w szczególności przyjęcie jednolitej terminologii w tym zakresie
 • Nowe obowiązki dla objęcia 0% stawką wewnątrzwspólnotowej dostawy towarówwejście w życie 1 stycznia 2020 r.;
  Projekt przewiduje zmiany w katalogu przesłanek koniecznych do spełnienia w celu objęcia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów 0% stawką VAT. Oprócz dokonania dostawy na rzecz nabywcy posiadającego wymagany numer identyfikacyjny dla wewnątrzwspólnotowych transakcji, nabywca będzie też musiał podać ten numer dostawcy. Kolejnym novum warunkującym zastosowanie stawki 0% jest obowiązek złożenia przez dostawcę prawidłowej informacji podsumowującej VAT-UE.
 • Obowiązek wskazania NIP nabywcy na paragoniewejście w życie 1 stycznia 2020 r.;
  Zgodnie z nowym art. 106b ust 5 ustawy o VAT przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer VAT (także zagraniczny).
 • Doprecyzowanie regulacji dotyczących transakcji łańcuchowychwejście w życie 1 stycznia 2020 r.;
  Zmiany mają na celu przede wszystkim uściślenie tego, kto w transakcji łańcuchowej będzie uznawany za podmiot, któremu przyporządkowane zostanie miano odbiorcy dostawy wysyłki lub transportu towaru. Obowiązujące w ustawie o VAT regulacje dotyczące ustalania miejsca dostawy w transakcjach łańcuchowych obejmujących import i eksport są zgodne z prawem unijnym, zatem pozostaną bez zmian.
 • Nowa matryca VATwejście w życie 1 kwietnia 2020 r. (dla książek, gazet i czasopism specjalistycznych od 1 listopada 2019 r.);
  Zmiany przewidują zbudowanie matrycy stawek VAT opartej na następujących założeniach:
  a Przyjęcie jednej (takiej samej) stawki podatku dla całych działów CN (Stawki będą miały zastosowanie do danego działu (wszystkie towary sklasyfikowane w danym dziale) np. gazety 8%, owoce morze 23%, produkty dla niemowląt 5%),
  b Przyjęcie – w przypadku konieczności zmiany stawki na dane towary – generalnie zasady obniżania stawek („równanie w dół”),
  c Przyjęcie ujednoliconej podwyżki stawek dla niektórych towarów i usług.
 • Wprowadzenie JPK_VDEK zamiast deklaracji VAT i JPK_VATwejście w życie 1 kwietnia 2020 r.
  Zgodnie z nowelizacją, podatnicy nie będą musieli już składać dwóch odrębnych dokumentów: JPK_VAT i deklaracji podatkowych. Zastąpi je nowa rozbudowana struktura pliku kontrolnego JPK_VDEK. Znajdą się w niej dane z ewidencji, deklaracji VAT oraz dodatkowe informacje, które posłużą fiskusowi do lepszej analizy ryzyka podatkowego. Zniknąć ma również informacja podsumowująca w obrocie krajowym (VAT-27).

Zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia 2019 r.:

 • Skrócenie terminu ze 150 do 90 dni, umożliwiającego wierzycielowi zastosowanie przepisów regulujących „ulgę na złe długi”wejście w życie 1 stycznia 2019 r.;
  Modyfikacja instytucji „ulgi na złe długi” polega na skróceniu terminu, po którym wierzyciel może skorygować podatek należny a dłużnik musi skorygować podatek naliczony. Po wprowadzonych zmianach, nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.
 • Wprowadzenie przepisów dotyczących wydania bonów, voucherów i kart podarunkowychwejście w życie 1 stycznia 2019 r.;
  Zdefiniowanie bonów stanowi wdrożenie przepisów Dyrektywy 112. Zgodnie z wprowadzanymi przepisami, opodatkowaniu VAT podlega wyłącznie wydanie bonów jednego przeznaczenia jako dostawa towarów lub świadczenie usług, na które ten bon opiewa. Wydanie bonów różnego przeznaczenia nie będzie podlegać samo w sobie opodatkowaniu. Opodatkowane będzie wydanie towarów lub świadczenie usług w zamian za taki bon.
 • Zmiany w VAT MOSS – możliwość opodatkowania usług cyfrowych oraz wystawiania faktur na podstawie przepisów kraju siedziby usługodawcy do kwoty 42 tys. złwejście w życie 1 stycznia 2019 r.;
  Nowelizacja VAT MOSS wprowadziła uproszczenie, według którego w przypadku świadczenia usług cyfrowych na odległość, jeżeli wartość świadczeń nie przekroczy kwoty 42.000 zł w danym roku kalendarzowym ani w poprzednim roku kalendarzowym, to usługodawca będzie mógł opodatkować transakcje według zasad obowiązujących w jego kraju. Do kwoty 100.000 euro wystarczające będzie przedstawienie wyłącznie jednego dowodu potwierdzającego kraj nabywcy.
 • Przedłużenie podwyższonych stawek VAT 23% i 8% co najmniej do końca 2019wejście w życie 1 stycznia 2019 r.;
  Sejm zadecydował, że podwyższone stawki VAT zostaną utrzymane od 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, w którym spełnione zostaną określone warunki relacji długu do PKB tj. aby dług publiczny pomniejszony o wartość gotówki, jaką resort ma na swoich rachunkach, utrzymywał się powyżej 43 proc. PKB. Drugi warunek zakłada, że różnica między deficytem sektora finansów publicznych a celem, do którego Polska zobowiązała się zmierzać, będzie większa niż 6 proc. PKB.

W razie pytań lub wątpliwości służymy wsparciem.

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.