Zmiana czasu letniego na zimowy

4 października 2021

Dzień  dobry.

Zmiana czasu – z letniego na zimowy – oznacza, że w nocy z 30 na 31 października 2021 r. zegarek przestawimy z godziny 3:00 na 2:00 w nocy, czyli „do tyłu”, wskutek czego o godzinę dłużej będą pracować zatrudnieni tej nocy pracownicy.

Z czasu letniego na czas zimowy przejdziemy w nocy z 30 na 31 października 2021 r. Osoby, które w tym czasie świadczyć będą pracę, przepracują o godzinę dłużej. A zatem pracownik zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy, który tej nocy ma wykonywać pracę przez 12 godzin faktycznie świadczyć ją będzie przez 13 godzin. Ponieważ przekroczony zostanie obowiązujący pracownika w tym dniu wymiar czasu pracy, pracownik świadczyć będzie pracę w godzinach nadliczbowych.
Za 13. godzinę pracy pracodawca zobowiązany będzie albo wypłacić pracownikowi wynagrodzenie powiększone o stosowny dodatek albo udzielić czasu wolnego od pracy (zgodnie z art. 1511 k.p. lub 1512 k.p.).

Wskutek przesunięcia zegarków z godziny 3.00 na 2.00, pracownik wykonujący pracę na nocnej zmianie w tym dniu wypracuje jedną nadgodzinę dobową przypadającą w porze nocnej, która wymaga rekompensaty wypłatą, poza normalnym wynagrodzeniem, dodatku w wysokości 100% stawki zasadniczej z wynagrodzenia za pracę lub udzielenia czasu wolnego.

Niezależnie od tego za wszystkie 9 godzin pracy w porze nocnej pracownik otrzymać powinien odrębny dodatek nocny w wysokości 20% stawki godzinowej z minimalnego wynagrodzenia
za pracę.

Pracodawca może jednak zwolnić się od obowiązku wypłaty pracownikom dodatkowego wynagrodzenia poprzez udzielenie im czasu wolnego od pracy. Udzielenie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych może nastąpić na wniosek pracownika lub bez takiego wniosku – decyzją pracodawcy. W tym ostatnim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych. Nie może to jednak spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. Udzielenie pracownikowi czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych powoduje, że pracownikowi nie przysługuje dodatek do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Natomiast, jeżeli to pracownik zwraca się do pracodawcy o udzielenie mu czasu wolnego, udziela się go proporcjonalnie do liczby przepracowanych godzin nadliczbowych. W praktyce oznacza to więc,
że za jedną godzinę pracy nadliczbowej, świadczonej przez pracownika w nocy 31 października, pracownik nabywa prawo do jednej godziny czasu wolnego udzielonego mu na jego wniosek
(w proporcji 1:1).

Pozdrawiam serdecznie,

Roma Kamrowska

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.