Zwolnienie lekarskie, a kończąca się umowa o pracę.

21 grudnia 2021

Dzień dobry.

Zwolnienie lekarskie, a kończąca się umowa o pracę.

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia chorobowego od pracodawcy przez:

  • pierwsze 33 dni choroby w danym roku kalendarzowym lub
  • pierwsze 14 dni w przypadku pracowników powyżej 50-tego roku życia.

Po wyżej wymienionym okresie nie przysługuje już wynagrodzenie, a zasiłek chorobowy. W przypadku, jeśli pracodawca jest płatnikiem zasiłku, to kontynuuje on wypłatę świadczenia w imieniu ZUS. Jeśli jednak pracodawca nie jest zobowiązany do wypłaty zasiłków, to przekazuje on odpowiednią dokumentację pracownika do ZUS i to zakład ubezpieczeń dokonuje wypłaty zasiłku chorobowego na konto pracownika.

Często zdarza się tak, że pracownik, któremu kończy się umowa o pracę decyduje się na zwolnienie lekarskie, które wybiega poza okres trwania umowy (wygasającej), w takiej sytuacji pracodawca powinien wypłacić świadczenie tylko do okresu obowiązywania umowy, za kolejne dni świadczenie wypłaca ZUS. Ważne aby pracodawca przekazał druk Z-3 do ZUS

Jeśli pracownik będzie brał kolejne zwolnienia po ustaniu zatrudnienia, powinien je już sam dostarczać do ZUS z odpowiednią dokumentacją.

W sytuacji, kiedy zwolnienie lekarskie danego pracownika wybiega poza okres zatrudnienia, w świadectwie pracy powinny być wykazane okresy chorobowe tylko do momentu ustania stosunku pracy.

Pozdrawiam serdecznie

Roma Kamrowska

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.