Zwolnienie na poszukiwanie pracy

29 listopada 2021

Dzień dobry.

Zgodnie z Kodeksem Pracy, w okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Przesłankami nabycia prawa do zwolnienia są:

  • wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, oraz
  • co najmniej dwutygodniowy okres wypowiedzenia.

Wymiar przysługującego pracownikowi zwolnienia na poszukiwanie pracy uzależniony został
od długości okresu wypowiedzenia i wynosi:

  • 2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia,
  • 3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, a także w przypadku jego skrócenia na podstawie art. 361 § 1 k.p.

Ustawodawca nie rozstrzyga zasad udzielania dni wolnych na poszukiwanie pracy, a w szczególności tego, czy o terminach decyduje wyłącznie pracownik, pracownik łącznie z pracodawcą, czy też jednostronnie pracodawca. Niewątpliwie zwolnienia od pracy udziela pracodawca, pracownik nie może zatem sam zwolnić się od pracy w wybranym przez siebie terminie.

Jednakże ze względu na cel zwolnienia konieczne wydaje się, aby przy ustalaniu terminu zwolnienia brane były pod uwagę wnioski pracownika, który może potrzebować tego zwolnienia w określonym dniu (gdyż np. w danym dniu odbywa się rozmowa kwalifikacyjna u pracodawcy, u którego stara się o pracę). Cel przepisów, zasady współżycia społecznego i interes pracownika wskazują zatem na potrzebę ustalania terminów zwolnienia z uwzględnieniem preferencji pracownika. Optymalnym rozwiązaniem wydaje się uzgadnianie terminu zwolnienia przez strony stosunku pracy.
Za nieprawidłowe może być z kolei uznane jednostronne wyznaczenie przez pracodawcę ostatnich dni okresu wypowiedzenia jako zwolnienia na poszukiwanie pracy.

Zwolnienie na poszukiwanie pracy może być udzielone jednorazowo, na kolejno następujące po sobie dni robocze, lub odrębnie na poszczególne dni w pewnych odstępach czasu.

Zwolnienie na poszukiwanie pracy powinno być wykorzystane w naturze. W razie nieskorzystania ze zwolnienia lub skorzystania w mniejszym wymiarze pracownikowi nie przysługuje żaden ekwiwalent.

Za czas zwolnienia, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Wynagrodzenie to, oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym zastrzeżeniem, że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się za miesiąc, w którym przypadło zwolnienie od pracy.

Pozdrawiam serdecznie 🍁🍂

Roma Kamrowska

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.